Normal_docent_werk_ontslag_leraar_lerares_werken_tas

Er wordt op dit moment nog geen nieuwe cao afgesloten voor het primair onderwijs, dit hebben de PO-Raad en de vakbonden afgesproken. De partijen willen extra tijd nemen voor de onderhandelingen en streven nu naar een nieuwe cao per 1 juli 2016. Wel hebben de partijen afspraken gemaakt over onder meer de invoering van de Wet werk en zekerheid. Dit meldt de PO-Raad.

Nu er nog geen nieuwe cao is loopt de huidige cao door. Voor de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) houdt dit in dat de schoolbesturen bij vervanging en tijdelijke contracten tot 1 juli 2016 de regels hanteren zoals die nu in de cao staan. Een nadere uitleg van de regels die schoolbesturen moeten hanteren bij vervanging en tijdelijke contracten is hier te vinden.

Een onderdeel van de gemaakt afspraken tussen de partijen is een eenmalige uitkering van 328 euro, naar rato van de werktijdfactor. Dit bedrag is gebaseerd op de afspraken uit het landelijke pensioenakkoord tussen overheidswerkgevers en vakbonden. In dit pensioenakkoord is afgesproken dat de vrijval van pensioenpremie wordt ingezet voor de loonruimte. Omdat de werkelijke pensioenpremie dit jaar lager is dan de begrote premie, wordt deze vrijval gebruikt voor een eenmalige extra uitkering op de dag van de leraar, zegt de PO-Raad.

Ook is er afgesproken dat schoolbesturen zich kunnen melden bij de cao-tafel als zij geen mogelijkheden zien de pauze voor iedereen mogelijk te maken conform de afspraken in de huidige cao. De partijen zullen dan tot een passende oplossing proberen te komen. In een gezamenlijk verslag staat meer informatie over de afspraken van de PO-Raad met de vakbonden. 

© Nationale Onderwijsgids