Tweede Kamer bespreekt wet actualisering deugdelijkheidseisen

De wet stelt deugdelijkheidseisen aan het basis- en voortgezet onderwijs. De Kamer bespreekt een verzameling voorstellen van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) voor actualisering van deze deugdelijkheidseisen. Dit meldt de Tweede Kamer.

Enkele jaren geleden hebben de Tweede en Eerste Kamer per motie de regering opgeroepen om de deugdelijkheidseisen die aan het onderwijs gesteld worden te actualiseren. Het werd namelijk tijd voor een soort opfrisbeurt, zoals Van Meenen (D66) het noemt. Slob komt daarom nu met een verzameling aanpassingen. De woordvoerders kunnen zich daar goed in vinden, maar hebben ook nog enkele toevoegingen en vragen.
 

Onderwijskundige visie

Kwint (SP) en Beertema (PVV) willen graag een oplossing voor scholen die onbewezen experimentele onderwijsconcepten hanteren. Volgens hen kan dat door als deugdelijkheidseis toe te voegen dat scholen wetenschappelijk moeten onderbouwen wat de visie achter hun onderwijs is.
 
Op zich zouden ook Van Meenen (D66) en Bisschop (SGP) graag iets in handen hebben tegen scholen die "onbewezen onzin over kinderen uitstorten" met slecht onderwijs als gevolg. Maar net als de minister hebben ze problemen met de term "wetenschappelijk". Slob stelt voor om eerst met de inspectie te verkennen wat nodig is om de vinger aan de pols te kunnen houden.
 

Financiën

Met de deugdelijkheidseisen worden er ook eisen gesteld aan de financiële continuïteit van een school. Slob legt uit dat deze eisen vooral bedoeld zijn om scholen voor omvallen te behoeden.
 
Maar Van Meenen (D66) en Westerveld (GroenLinks) vrezen dat dit juist anders uit zal pakken, waardoor scholen onnodig zullen gaan sparen uit vrees voor een ingreep van de inspectie. Geld dat bedoeld is voor onderwijs moet niet worden opgepot, maar aan onderwijs worden uitgegeven, vindt Westerveld.
 
Als deugdelijkheidseis wordt in de wet ook opgenomen dat "evident ondoelmatige besteding" van onderwijsgeld tot een sanctie kan leiden. Rog (CDA), Heerema (VVD) en Bisschop (SGP) vinden dit een te open formulering. Maar volgens Slob is het moeilijk om hier preciezere normen voor af te spreken omdat scholen heel verschillend zijn en hij anders te veel ingrijpt in de autonomie van scholen.
 

Segregatie

Segregatie en kansenongelijkheid zijn groeiende problemen in het onderwijs, stelt de onderwijsinspectie. Van den Hul (PvdA) vraagt of de inspectie genoeg kan doen om tekortschietende scholen aan te spreken. De minister kan zich vinden in het voorstel van Westerveld (GroenLinks) en Kwint (SP) om ook hierover een deugdelijkheidseis in de wet op te nemen zodat de inspectie meer mogelijkheden heeft om op te treden.
 

Gym

Ieder basisschoolkind zou minstens twee uur bewegingsonderwijs per week moeten krijgen, vindt Heerema (VVD). Wat hem betreft wordt dat dus ook een deugdelijkheidseis. De minister is het zeer met hem eens dat kinderen goed bewegingsonderwijs moeten krijgen, maar hij wil niet voor één vak een uitzondering maken.
 
De Kamer stemt op 4 februari over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties.