Normal_kind_geld

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van onderwijs een verkenning gedaan naar de noodzaak van een intelligentiemeting bij de bijstelling van de onderwijsachterstandenindicator. De onderwijsachterstandenindicator is van belang voor het eerlijk verdelen van de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid over scholen en gemeenten. Uit deze verkenning blijkt dat het al dan niet toevoegen van de variabele intelligentie leidt tot kleine verschillen in de onderwijsachterstandenindicator. Dit meldt CBS.

Het ministerie van onderwijs heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs en gemeenten in 2019 herzien. Hiervoor heeft het ministerie het CBS een onderwijsachterstandenindicator laten ontwikkelen waarmee de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid kunnen worden verdeeld over scholen en gemeenten. Om de nieuwe onderwijsachterstandenindicator actueel te houden, is het ministerie voornemens deze van tijd tot tijd bij te laten stellen.
 
Theoretisch sluit een indicator zonder intelligentie minder goed aan bij het doel van het onderwijsachterstandenbeleid: die meet verwachte onderwijsprestaties en geen verwachte onderwijsachterstanden. In de ontwerpfase van de huidige indicator is daarom een intelligentiemaat gebruikt. Uit het verkennende onderzoek van CBS blijkt dat een indicator die gebruik maakt van een model zonder intelligentie op schoolniveau niet tot heel grote verschillen leidt, maar dat er wel degelijk verschillen ontstaan. 
 
Door intelligentie uit te sluiten, wordt meer gewicht gegeven aan zowel de negatieve als positieve omgevingskenmerken in het model. Beiden worden overschat en dit werkt door op schoolniveau. Bij een model zonder intelligentie worden de achterstanden op scholen met relatief veel kinderen met negatieve omgevingskenmerken vaker overschat. Op scholen met relatief veel kinderen
met omgevingskenmerken met een positieve invloed zullen deze achterstanden juist vaker worden onderschat. 
 
Het onderwijsministerie moet nu bepalen of deze verschillen dusdanig zijn dat bij de herziening van de indicator opnieuw gebruik gemaakt moet worden van een intelligentiemeting. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids