Logo_privacy__gegevens__internet__data__online

Het is belangrijk dat scholen een goede verwerkersovereenkomst sluiten met leveranciers van ict-diensten. De school is te allen tijde verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van leerlingen en beslist wat de leverancier wél en niet met de persoonsgegevens mag doen. In de overeenkomst staat wie waarvoor verantwoordelijk is en welke beveiligingsmaatregelen getroffen moeten worden om de persoonsgegevens goed te beschermen. Dit meldt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Volgens de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) zijn scholen verplicht de verwerking van persoonsgegevens veilig te laten plaatsvinden en de privacy te waarborgen. Scholen moeten goede afspraken maken met hun leveranciers over informatiebeveiliging en privacy − en deze afspraken vastleggen in een verwerkersovereenkomst. Het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacyhelpt scholen hierbij. Het bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen, digitale toetsen en leerlingadministratie- en leerlingvolgsystemen.
 

Convenant als uitgangspunt

Dankzij het convenant weten scholen en aanbieders wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten, zijn de afspraken werkbaar in de praktijk en worden de afspraken door iedereen op dezelfde manier uitgelegd. Als aanbieders zijn aangesloten bij het convenant, dan gebruiken ze de model-verwerkersovereenkomst van het convenant. Op de website van het convenant is ook een model-verwerkersovereenkomst te vinden die scholen kunnen gebruiken om afspraken vast te leggen met leveranciers van wie de producten of diensten niet onder het convenant vallen.
 

Meer informatie

Verwerkersovereenkomsten zijn juridische documenten en de gemaakte afspraken komen onder meer in beeld als er sprake is van een datalek. Het is daarom van belang dat scholen voordat ze een verwerkersovereenkomst tekenen, goed controleren of de gemaakte afspraken goed zijn weergegeven. Uitgebreide informatie over verwerkersovereenkomsten en wat daarbij komt kijken is te vinden in de vernieuwde Aanpak IBP van Kennisnet, PO-Raad en VO-raad.
 
Door: Nationale Onderwijsgids