Vanwege coronavirus meer ondersteuning bij centrale toetsen en examens

In het schooljaar 2021-2022 wordt opnieuw een nieuwe lichting leerlingen en studenten voorbereid op de Centrale Eindtoets in groep 8, de centrale examens in het vo en het mbo of de Staatsexamens VO en Nt2. Door de bijzondere omstandigheden in de twee afgelopen schooljaren vanwege het coronavirus, vraagt dit van onderwijsinstellingen en leerlingen en studenten een bijzondere inspanning. Dit meldt het College voor Toetsen en Examens. 

De werkzaamheden van het College voor Toetsen en Examens zijn erop gericht om het onderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen. De besluiten en maatregelen vanuit het ministerie van Onderwijs zijn daarin voor ons leidend. Zodra er extra maatregelen rondom centrale toetsing en examinering bekend worden gemaakt, melden wij dat hier en op de specifieke websites van de examens en toetsen waarop de maatregelen betrekking hebben. 

Centrale Eindtoets 

De Centrale Eindtoets wordt afgenomen in april/mei 2022. Als er aanpassingen zijn rondom de Centrale Eindtoets vanwege het coronavirus, vermelden we dat hier. Zie ook: centraleeindtoetspo.nl

Tijd en flexibiliteit 

Op 17 december 2021 heeft minister Slob Aanvullende maatregelen voor het examenjaar 2022 bekend gemaakt. Deze maatregelen zijn erop gericht om meer tijd en flexibiliteit rond het eindexamen te creëren voor eindexamenleerlingen. Daarmee krijgen deze leerlingen zo veel mogelijk ruimte geboden om zich goed voor te bereiden op het eindexamen.

Kernvak

Op 24 januari 2022 maakte minister Wiersma in de Kamerbrief Aanvulling besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2022  een aanvullende maatregel bekend voor het eindexamen 2022. Leerlingen mogen in examenjaar 2022, net als vorig jaar, het eindresultaat van één vak (niet zijnde een kernvak) buiten beschouwing laten als zij daarmee kunnen slagen voor het diploma. 

In het commissiedebat van 26 januari 2022 heeft minister Wiersma zich uitgesproken over de examinering van de beroepsgerichte profielvakken met een schoolexamen en het gebruik daarbij van het cspe. In zijn Kamerbrief Toezeggingen commissiedebat examens 2022 is dit nader toegelicht.

Afnameperiode 

De centrale examens Nederlands en Engels in het mbo gaan door volgens de geplande afnameperiodes.

In het studiejaar 2021-2022 zijn, net als vorig studiejaar, de beschikbare weken voor afname in alle periodes uitgebreid om de beperkingen ten gevolge van de maatregelen rondom de coronacrisis te compenseren.

De Staatsexamens Nederlands als tweede taal gaan door volgens het geplande examenrooster.

Door: Nationale Onderwijsgids