Onderhandelingsresultaat cao universiteiten met 4,7 procent loonstijging

CNV en de andere bonden hebben met werkgeverskoepel Universiteiten van Nederland (UNL) een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao. Het resultaat voorziet in een salarisverhoging van in totaal 4,7 procent, opgesplitst in 3,7 procent per 1 september 2024 en 1 procent per 1 januari 2025. Daarnaast is een eenmalige uitkering afgesproken van 300 euro bruto op fulltime basis per 1 september 2024. De afspraken hebben betrekking op 12 maanden, de looptijd is van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025. Per 1 juli 2024 is het loongebouw aangepast voor de schalen 1 tot en met 7 en zijn de jeugdschalen afgeschaft. Dat meldt het CNV.

Cao-onderhandelaar Natasja Heuwer is verheugd dat het is gelukt voor aanvang van het zomerreces een onderhandelingsresultaat te bereiken, mede in het licht van de landelijke politieke ontwikkelingen. Partijen maken zich namelijk zorgen over de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en de -financiële- gevolgen hiervan voor de universiteiten.

Werkklimaat 

Er is veel te doen over het werkklimaat aan de universiteiten. De werkdruk is hoog en er zijn zorgen over de sociale veiligheid. Heuwer: “Iedereen moet ongewenst gedrag kunnen melden in de zekerheid dat daar geen negatieve persoonlijke consequenties voor de melder uit voortkomen. We hebben afgesproken dat iedere universiteit één centraal meldpunt instelt dat voor iedereen makkelijk te vinden is, maar bovenal voldoet aan de eisen van vertrouwelijkheid en veiligheid. Dat meldpunt kan zowel informeren als doorverwijzen. Werknemers met tijdelijke contracten zijn extra kwetsbaar, we hebben afspraken gemaakt om hen beter te beschermen. Ook pakken we de doofpotcultuur aan: als een dienstverband met een vaststellingsovereenkomst waarin een geheimhoudingsplicht staat wordt beëindigd, blijft het nog steeds mogelijk om grensoverschrijdend gedrag te melden. Het cultuurprobleem aan de universiteiten is hardnekkig, dat lossen we niet zo maar op. Maar deze afspraken zijn wel helpend, al hadden we liever één landelijk centraal meldpunt gehad. In dat kader is het essentieel dat ook de onafhankelijke positie van de ombudsfunctionaris wordt geborgd. In het najaar zal worden geëvalueerd welke verbeteringen moeten worden opgepakt.”

Pauzes inroosteren 

Heuwer: “Universiteiten moeten op grond van het onderhandelingsresultaat extra aandacht besteden aan het inroosteren van pauzes. Bij een hoge werkdruk is het extra belangrijk om even mentaal en fysiek af te kunnen schalen. Ook hebben we afspraken gemaakt over de vaststelling van de reële taakopdracht, met name voor de taakomvang van docenten.” Het komend jaar blijft werkdruk een belangrijk thema, er komt een werkdrukconferentie in het voorjaar van 2025 gevolgd door  een werkdrukcampagne. De Arbo deelcatalogus PSA wordt in de cao opgenomen.

Contractuele positie van onderzoekers 

Vanaf het najaar gaan de sociale partners een aantal onderwerpen nader bestuderen dan wel onderzoeken. Het gaat dan om onder meer vergoeding van bijzondere diensten, de contractuele positie van onderzoekers (en in het bijzonder postdocs), en het functiewaarderingssysteem UFO. Ook wordt een studie ingesteld naar beheersbaarheid en verminderen van verlofstuwmeren, waarbij ook de mogelijkheden van verlofsparen worden onderzocht.  Gezien de geplande bezuinigingen is afgesproken dat de bonden en UNL vanaf oktober maandelijks overleggen, zodat indien nodig snel geschakeld kan worden.

De komende tijd legt het CNV het onderhandelingsresultaat aan de leden ter goedkeuring voor. Ook de andere vakbonden doen dat.

Door: Nationale Onderwijsgids