Normal_4577

De Universitaire Studentenraad (USR) van de Radboud Universiteit roept het college van bestuur op om het live uitzenden van hoorcolleges onmiddellijk stop te zetten. Dat staat in een notitie die deze week naar het college wordt gestuurd. Het gaat om colleges waarbij, als een zaal vol is, in een andere zaal een live-uitzending plaatsvindt. Alternatief: meer colleges geven.

Volgens de USR heeft een groot aantal studenten zich bij haar gemeld met klachten over colleges zonder docent. Daarop heeft de raad een onderzoek ingesteld met als centrale vragen: in hoeverre vinden dergelijke colleges plaats, wat is daar de aanleiding van en in hoeverre is de onderwijskwaliteit in het geding. De klachten kwamen van studenten aan de Faculteit der Managementwetenschappen, de Faculteit Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Sociale Wetenschappen (Psychologie).

De capaciteitsproblemen ontstaan volgens de USR bij deze faculteiten door een grote toename van het aantal studenten en de keuze van opleidingen om in het eerste jaar curriculumoverstijgende colleges te geven. Zo volgen alle eerstejaars van de faculteit Managementwetenschappen de cursussen Onderzoeks- en Interventiemethodologie A&B en Economie/Filosofie.

Het totale aantal eerstejaarsstudenten (979 volgens jaarverslag 2009) overstijgt de capaciteit van de grootste collegezaal (CC1 met 423 plaatsen), rekent de USR voor. En ook bij Psychologie en Nederlands Recht zijn er meer studenten dan zitplaatsen.

Volgens USR-lid Thijs van Reekum, opsteller van de notitie, zijn live colleges een slechte zaak. ‘In de tweede zaal is er veel rumoer en studenten kunnen geen vragen stellen aan de docent. De interactie ontbreekt volledig. Bovendien krijgen we signalen dat studenten thuisblijven vanwege dit slechte onderwijs. Dat kan absoluut niet.'

De USR draagt meerdere alternatieven aan: grotere collegezalen bouwen, zaalruimte extern huren, hoorcolleges twee keer geven of meer personeel aantrekken. De voorkeur van de USR gaat uit naar meerdere colleges: ‘Gelet op de combinatie van kwaliteit van het onderwijs en de implementatiesnelheid, is dit de beste oplossing.'

Volgens vice-decaan Henny Sackers van de Faculteit Rechtsgeleerdheid zijn de doorgekoppelde hoorcolleges bij Rechten uit nood geboren. ‘Op de campus is geen collegezaal beschikbaar om alle propedeusestudenten in één zaal een zitplaats aan te bieden.'

Volgens Sackers hebben rechtenstudenten die geen plaats meer hebben in de zaal waar live college wordt gegeven, een alternatief: zij kunnen 's avonds aanschuiven bij de deeltijdstudenten. Alle hoorcolleges worden namelijk ‘dubbel' gegeven.

Ward Kelder, hoofd Onderwijsmanagement bij de Faculteit der Managementwetenschappen, zegt de notitie van de studentenraad serieus te nemen, maar doet bij de doorkoppelingen wel een beroep op het gedrag van studenten. ‘Er wordt vaak gebeld en gepraat tijdens de live colleges. Studenten moeten het niet voor elkaar verstieren.'