Normal_4028

Het eigen vermogen van de Radboud Universiteit bedroeg eind 2009 264 miljoen euro en is al jaren constant. Staatssecretaris Zijlstra van OCW en kamerlid Beertema van de PVV noemden woensdag 19 januari tijdens het debat over de langstudeerdersmaatregel een bedrag van 304 miljoen euro. Dit is echter de boekwaarde van de gebouwen en apparatuur voor onderwijs en onderzoek.

De universiteit streeft naar het behoud van het eigen vermogen om ook in de toekomst haar taken, onderwijs en onderzoek, op kwalitatief hoog niveau voort te kunnen zetten. Ook de toekomstige generaties studenten en onderzoekers moeten hier goed kunnen studeren en werken.

De Radboud Universiteit streeft er ook naar te beschikken over minimaal 30 miljoen euro aan liquide middelen om door het jaar heen aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. De omzet van de universiteit bedroeg in 2009 465 miljoen euro.

Daarnaast spaart de universiteit om haar gebouwen en apparatuur te kunnen onderhouden en te vernieuwen. Daarom schommelt het bedrag aan liquide middelen waar de universiteit over beschikt ook sterk over de jaren heen. Ultimo was dit bedrag 70 miljoen euro. De universiteit leent bij voorkeur geen geld van banken. Lenen kost immers geld dat de universiteit liever besteedt aan onderwijs en onderzoek.

Mede daarom gaan structurele kortingen van de overheidsbijdrage aan de universiteit ook onmiddellijk ten koste van hetzelfde onderwijs en onderzoek.