Medezeggenschappers hbo en wo kunnen wegens tijdgebrek niet goed meepraten

Er blijft werk aan de winkel voor een gezond medezeggenschapsklimaat in het hoger onderwijs. Ieder jaar hebben medezeggenschappers, studenten en personeelseden, de taak om met ervaren bestuurders over begrotingen, coronamaatregelen en kwaliteitsafspraken te spreken. Hoewel de meesten overwegend positief zijn, voeren ze hun werkzaamheden nog te vaak uit zonder facilitering, blijkt uit de tweejaarlijkse medezeggenschapsmonitor van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). 

De monitor is het resultaat van een vragenlijst die is uitgezet onder leden van centrale en decentrale medezeggenschapsraden. Daarnaast werden er twee focusgroepen georganiseerd voor een verdieping op de resultaten. Ruim 1.800 medezeggenschappers, studenten en personeelseden, reageerden op de vragenlijst.

Gebruik van scholing

De monitor toont onder meer aan dat het gebruik van scholing voor hbo en universiteiten een aandachtspunt blijft: in het wo is het percentage medezeggenschappers dat gebruikmaakt van scholing van 56 procent naar 48 procent gedaald en in het hbo heeft slechts 47 procent hiervan gebruikgemaakt. Ook blijkt dat vooral studenten niet altijd weten dat ze gebruik kunnen maken van faciliteiten zoals externe deskundigen, juridische ondersteuning en een eigen (scholings)budget.

Desondanks geven de raden aan overwegend positief te zijn over hun faciliteiten. “Aan de ene kant zien we dat er steeds minder gebruik wordt gemaakt van faciliteiten zoals scholing, terwijl we aan de andere kant zien dat de medezeggenschap die facilitering ook niet mist. Ik denk dat het een geval is van ‘onbekend maakt onbemind’: je weet pas hoe noodzakelijk ondersteuning is als je er de vruchten van kan plukken”, aldus voorzitter Lisanne de Roos van ISO.

Invloed op de gang van zaken

Uit de monitor blijkt ook dat slechts één op de drie medezeggenschappers de ervaring heeft veel invloed te hebben op de gang van zaken binnen de onderwijsinstelling. Het ISO ziet een relatie tussen de ervaren invloed en de hoeveelheid tijd die er voor het medezeggenschapswerk is. Gemiddeld is die tijdbesteding 4,2 uur per week in het hbo en 5,9 uur per week in het wo. “Er liggen grote taken op het bordje van onze medezeggenschappers. Om die taken goed uit te voeren en écht invloed uit te oefenen, moet je de ruimte krijgen om stukken te lezen, aan te schuiven bij gesprekstafels en regelmatig met je achterban te spreken. Die ruimte is er onvoldoende; medezeggenschappers geven aan meer tijd nodig te hebben om hun werk ten volle uit te voeren.”

Door: Nationale Onderwijsgids