TU Delft start grootschalig Climate Action Programma

De TU Delft is sinds deze week van start gegaan met een uitgebreid Climate Action Programma, dat voorziet in extra investeringen in Climate Action onderzoek en onderwijs, maar ook in het duurzamer maken van de Delftse campus. De TU trekt de komende tien jaar in totaal 22 miljoen euro uit om het programma op zetten en vorm te geven. Dit meldt TU Delft.

In april 2019 publiceerde de TU Delft haar visie op de noodzaak van ingrijpende klimaatactie. Dit nieuwe Climate Action Programma is een concrete en uitgebreide uitwerking van dit visiedocument, met plannen voor onderzoek, onderwijs, klimaatactie op de Delftse campus, en samenwerking met politiek en bedrijfsleven. Prof.dr.ir. Herman Russchenberg zal optreden als voorzitter-wetenschappelijk directeur van het programma. 
 

Onderzoek klimaatverandering

De onderzoekscomponent van het programma wordt uitgewerkt aan de hand van vier thema’s: Climate Science (met meten en modelleren inzichtelijk maken wat er met het klimaat gebeurt), Climate Change Mitigation (wat kunnen we (nog) doen om klimaatverandering tegen te gaan?), Climate Change Adaptation (wat kunnen we doen om ons aan te passen aan een veranderend klimaat?) en Climate Governance (hoe kunnen we politiek en maatschappij ondersteunen bij het nemen van klimaatmaatregelen). 
Onder de vlag van deze vier overkoepelende thema’s zullen vanaf midden 2021 extra wetenschappers worden aangetrokken om in zogenaamde flagship onderzoeksprogramma’s aan de slag te gaan met klimaatoplossingen, waaronder regionale monitoring en modellering van klimaatverandering, klimaatengineering, negatieve emissies, circulariteit, de aanpak van hitte in de stad en waterveiligheid. 
 

Onderwijs en studenten 

Niet alleen de campus en het onderzoek in klimaatwetenschap, -adaptatie, -mitigatie en -beleid krijgen zo een extra boost binnen de TU Delft, ook in het onderwijs zal meer aandacht komen voor klimaatactie. Onder andere staan op de agenda de ontwikkeling van een life long learning programma en de ontwikkeling van een Climate Action minor. Op het gebied van campus duurzaamheid en onderwijs zal nauw samengewerkt worden met de studenten van GreenTU en de facultaire Greenteams. 
  

Duurzaamheid Delftse campus 

Prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen is begin dit jaar, vooruitlopend op het Climate Action Programma, voor twee dagen per week aangesteld als coördinator duurzaamheid van de TU Delft. Hij ontwikkelt, samen met alle onderdelen van de TU Delft, voor de campus een duurzaamheidsvisie en -programma. Ook wordt een Climate Action Hub opgezet op de Campus Den Haag-locatie waar de universiteit regionale, nationale en mondiale bestuurders, beleidsmakers en het bedrijfsleven ondersteunt bij het omgaan met klimaatverandering. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids