Normal_overleg__werken__laptop__student

Nederlandse hogescholen en universiteiten trekken de laatste jaren meer studenten uit het buitenland, maar over het algemeen verkleint dat niet de toegankelijkheid voor Nederlandse studenten. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Internationalisering en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor Nederlandse studenten’ door de Inspectie van het Onderwijs. Wel ziet de inspectie kleine verschuivingen binnen de Nederlandse studentenpopulatie bij opleidingen die een beperkt aantal plaatsen aanbieden. Naarmate het aandeel internationale studenten toeneemt, studeren daar relatief minder Nederlandse studenten met een niet-westerse migratieachtergrond, minder vrouwen en minder studenten van ouders met een laag inkomen. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Toegankelijkheid hoger onderwijs niet in geding

De instroom van internationale studenten verschilt sterk tussen instellingen en sectoren. Zo is de internationale instroom bij met name de kunstopleidingen in de hbo-masterfase hoog. In het wetenschappelijk onderwijs stijgen de percentages internationale studenten de laatste 10 jaar gestaag. Ook hier zijn er grote verschillen tussen universiteiten en tussen sectoren. Tot nu toe blijkt het hoger onderwijs in staat de studentengroei op te nemen en er is geen aanwijzing dat de algehele toegankelijkheid in het geding is. Met het onderzoek wil de inspectie feiten en cijfers aandragen voor de lopende maatschappelijke discussie rond internationalisering van het hoger onderwijs.
 

Fixusopleidingen mogelijk minder toegankelijk voor bepaalde studenten

Bij opleidingen met een beperkt aantal plaatsen zijn er kleine verschuivingen te zien binnen de groep Nederlandse studenten, wanneer het aandeel internationale studenten toeneemt. Dan neemt namelijk het aandeel Nederlandse studenten met een niet-westerse migratieachtergrond af evenals het aandeel Nederlandse vrouwen en het aandeel Nederlandse studenten uit de lagere inkomensgroep. Waar deze verschuivingen vooral plaatsvinden, is afhankelijk van de vraag of het een hbo of een universiteit betreft, en of gaat om het bachelor- of een masteropleiding. Deze verschuivingen zouden kunnen duiden op verdringing van Nederlandse studenten bij opleidingen met een capaciteitsbeperking. In hoeverre er sprake is van verdringing of van andere mechanismen gaat de inspectie nader onderzoeken.
 
Door: Nationale Onderwijsgids