NOG Financiering

Lesgeld
 

Er bestaat geen lesgeld voor kinderen op scholen voor speciaal onderwijs. Deze kosten worden door de overheid betaald. Wel mogen scholen ouders vragen om een financiële bijdrage, de zogeheten ouderbijdrage, te leveren. De ouderbijdrage is een bijdrage aan activiteiten op een school die niet onder het reguliere lesprogramma vallen. Het geld van de ouderbijdrage wordt door scholen gebruikt om extra activiteiten mee te betalen, zoals schoolreisjes en -feestjes en schoolzwemmen. De ouderbijdrage is vrijwillig. 

Hoe wordt het speciaal en passend onderwijs gefinancieerd?
 
Het bekostigingssysteem voor het speciaal onderwijs is met de invoering van de Wet passend onderwijs op 1 augustus 2014 omgegooid. De afhankelijkheid van een landelijke indicatie voor de financiering van extra ondersteuning aan een leerling is verdwenen en daarvoor in de plaats ontvangen nu de samenwerkingsverbanden het geld zelf om dit onder de aangesloten scholen te verdelen. Door goed te kijken naar wat op welke school nodig is, is maatwerk mogelijk en kan het geld efficiënter worden ingezet. Het speciaal onderwijs ontvangt een financiële bijdrage op basis van het aantal kinderen dat daar geplaatst wordt. 
 
Elke school ontvangt per leerling een basisbekostiging vanuit de overheid. Kosten voor extra ondersteuning worden vanuit een extra budget beschikbaar gesteld. De hoogte van dit extra budget wordt bepaald naar de verhouding van het totaal aantal leerlingen en het aantal leerlingen dat extra zorg nodig heeft. Samenwerkingsverbanden mogen zelf beslissen in welke bekostigingscategorie leerlingen geplaatst worden, maar de bedragen van leerlingen die in het speciaal onderwijs geplaatst worden, liggen vast. Het budget is niet bedoeld voor zorg, alleen voor onderwijs.
 
Leerlinggebonden financiering is afgeschaft 
 
De leerlinggebonden financiering (lgf), ook wel 'rugzakje' geheten, is sinds 1 augustus 2014 vervangen door het hierboven uitgelegde budget voor extra hulp. Met de lgf konden scholen extra lesmateriaal en extra begeleiding van docenten en leerlingen inkopen. Het budget bestaat nog wel, maar gaat nu dus rechtstreeks naar het samenwerkingsverband. Daar wordt wederom bepaald hoe het geld zo efficiënt mogelijk verdeeld en ingezet kan worden. 
 

© Nationale Onderwijsgids