NOG Werken in het speciaal onderwijs

Er bestaan verschillende functies in het speciaal onderwijs. Om te kunnen werken in het speciaal onderwijs is minimaal een onderwijsbevoegdheid nodig voor het reguliere basis- of voortgezet onderwijs. Bovendien vragen veel scholen een specifiek diploma. 

Voor een actueel overzicht van vacatures in het speciaal onderwijs in heel Nederland, kunt u terecht op de vacaturesectie van de Nationale Onderwijsgids. Bij sector kiest u dan voor speciaal onderwijs.

Wat wordt verwacht van leraren in het speciaal onderwijs?

De overheid stimuleert extra ondersteuning op school voor leerlingen in het speciaal onderwijs, omdat zij vaak meer tijd en aandacht van leraren nodig hebben. Om ervoor te zorgen dat docenten voldoende tijd over houden voor onderwijs- en begeleidingstaken, kunnen specialisten worden ingezet. 

Collectieve arbeidsovereenkomst speciaal onderwijs
 
Voor mensen die werken in het speciaal onderwijs geldt een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De CAO PO 2016-2017 is overeengekomen voor de gehele branche en loopt van 1 juli 2016 tot en met 30 september 2017. Als gevolg van de Wet werk en zekerheid (Wwz) verandert er vanaf 1 juli 2016 veel rondom de inzet van tijdelijk personeel binnen het bijzonder onderwijs. Het uitgangspunt dat afwezige leraren ‘altijd vervangen’ worden, zal op een andere manier georganiseerd moeten worden. In het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2016-2017 hebben sociale partners afspraken gemaakt over een verruimde ketenregeling voor het bijzonder onderwijs en over het organiseren van vervangingsbeleid. Doel was om de ruimte in de wetgeving te benutten zodanig dat vervangen mogelijk zou blijven.  
 
Wat verdient een medewerker in het speciaal onderwijs?
 
In de CAO PO 2016-2017 zijn de salarisschalen en de desbetreffende salarisbedragen per maand vastgelegd. Het maandelijkse loon van een leraar speciaal onderwijs en van het onderwijsondersteunend personeel (OOP) staat uitgewerkt vanaf pagina 92 van de cao.
 
Wat voor opleiding heb je nodig in het speciaal onderwijs?
 
Er worden op drie verschillende hogescholen in Nederland opleidingen aangeboden waarmee in het speciaal onderwijs kan worden gewerkt. Deze opleidingen worden gegeven aan de Fontys Hogeschool Tilburg, aan de Hogeschool Windesheim Zwolle en aan de Hogeschool van Utrecht.
 

Het speciaal onderwijs kent ook functies voor onderwijsondersteunend personeel (OOP). Dit is personeel dat de docent ondersteunt. Het onderwijsondersteunend personeel in het speciaal onderwijs zijn vaak lerarenondersteuners, klassenassistenten (speciaal voor speciaal onderwijs) en onderwijsassistenten. Ook kent het speciaal onderwijs niet-onderwijsgevende personeelsleden, denk daarbij aan lopogedisten of conciërges. Om een onderwijsondersteuner te worden, is een van de volgende opleidingen vereist:

  • Klassenassistent: mbo-opleiding sociaal pedagogisch werk niveau 3, afstudeerrichting klassenassistent.

  • Onderwijsassistent: mbo-opleiding onderwijsassistenten niveau 3 of 4 aan een regionale opleidingscentrum (roc). Via niveau 4 kan de student doorstromen naar het hbo.

  • Lerarenondersteuner: Associate degree: sommige tweedegraads hbo-lerarenopleidingen bieden ook een tweejarige studie Associate degree aan. Daarmee kunnen studenten als lerarenondersteuner aan de slag of doorstromen naar een hbo-lerarenopleiding.

© Nationale Onderwijsgids