Handreiking informatieoverdracht tussen kinderopvang en basisonderwijs

Een goede informatieoverdracht tussen kinderopvang en basisonderwijs is belangrijk. Deze draagt namelijk bij aan de kwaliteit van de doorlopende ontwikkellijn van kinderen. Uit onderzoek kwam naar voren dat er bij scholen en kinderopvangorganisaties nog veel onduidelijkheid bestaat over hoe men informatie overdraagt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kennisnet heeft daarom in opdracht van het ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken een handreiking hierover gemaakt. De handreiking maakt inzichtelijk welke informatie scholen en kinderopvangorganisaties onderling mogen delen op grond van de AVG. Dit meldt het ministerie van Onderwijs.

In de handreiking komt de informatieoverdracht in drie situaties aan bod, namelijk:
  • De informatieoverdracht tussen kinderdagopvang en basisschool in het algemeen;
  • De informatieoverdracht tussen kinderdagopvang en basisschool in het kader van voor- en vroegschoolse educatie;
  • De informatieoverdracht tussen buitenschoolse opvang en basisschool.
 
In de handreiking wordt beschreven welke informatie, onder welke omstandigheden, overgedragen kan worden. Er is ook een schema opgenomen met voorbeelden van soorten informatie die noodzakelijk zijn voor ondersteuning van de doorlo­pende ontwikkellijn van een kind. Kinderopvangorganisaties en basisscholen kunnen dit schema gebruiken om afspraken over de gegevensoverdracht te maken. Ook vindt u in deze handreiking een voorbeeld van een toestemmingsformulier dat gebruikt kan worden om ouders om toestemming te vragen voor de informatieoverdracht.
 
De handreiking is hier te vinden.