Extra geld voor EMB-leerlingen en extra steun van zorgarrangeurs voor scholen

Alle kinderen moeten naar school kunnen gaan, ook als zij extra zorg nodig hebben. De overheid wil zorg en onderwijs voor kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte beter regelen. Onder andere door de financiering anders te organiseren. Ook worden zorgarrangeurs aangesteld om scholen te helpen om inzet te regelen uit de zorgwetten. Dit meldt Rijksoverheid.

Op scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs krijgen kinderen met complexe zorgvragen onderwijs. Vaak hebben deze leerlingen zorg nodig in de tijd dat zij op school zijn. Deze zorg wordt nu betaald uit 1 of meer zorgwetten. Om de zorg tijdens onderwijstijd beter te organiseren is collectieve financiering nodig. Dit betekent dat vanuit verschillende zorgwetten geld in een centrale pot komt om daarmee de zorg te kunnen organiseren. 
 

Zorg in onderwijstijd: extra geld en zorgarrangeurs

Om de financiering van zorg in onderwijstijd structureel te regelen, is informatie uit de praktijk nodig. Ook moeten scholen en ouders geholpen worden. Daarom worden er 3 maatregelen genomen. Er komt 5 miljoen euro extra voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (EMB), er worden zorgarrangeurs ingezet om scholen te ondersteunen en regionale pilots onderzoeken collectieve financiering.

 

Zorgarrangeurs ondersteunen scholen

Vanaf schooljaar 2020/2021 gaan zorgarrangeurs maximaal 50 scholen ondersteunen. Zorgarrangeurs zijn deskundigen die alles weten van zorg op de school. Zij gaan scholen helpen om inzet te regelen uit de zorgwetten. Hierdoor krijgen leerlingen de juiste zorg en begeleiding tijdens de lessen. Of hulp bij het naar school gaan. De school krijgt door de samenwerking met de zorgarrangeur beter zicht op de mogelijkheden. Het kost de school ook minder tijd. De scholen kunnen zich dan richten op hun kerntaak: het geven van onderwijs.
 

Aanmelden voor zorgarrangeur 

Scholen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) kunnen 2 jaar gebruik maken van een zorgarrangeur. Scholen komen in aanmerking door een aanvraag in te dienen via de website van de Onderwijs(zorg)consulenten. Op de website staat ook meer informatie over de voorwaarden.
 

Regionale pilots

Daarnaast start dit schooljaar in 2 regio’s (Twente en Hart van Brabant) een pilot. Hierin wordt uitgezocht of collectieve financiering binnen de huidige regelgeving mogelijk is. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de inkoop van zorg in onderwijstijd vanuit collectieve financiering. Gemeenten hebben immers al direct contact met scholen over bijvoorbeeld leerplicht, huisvesting of jeugdhulp. Bovendien zijn zij bekend met de inkoop van zorg. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids