De inclusieve arbeidsmarkt vraagt blijvende investering

“Investeer in een publieke sociale infrastructuur, zorg voor een adequate financiering en zet de mens centraal in plaats van regelgeving”. Dat is de centrale boodschap van Job Cohen, als voorzitter van Cedris, aan de Tweede Kamer tijdens het Rondetafelgesprek over de Eindevaluatie Participatiewet op donderdagmiddag 20 februari. Ook roept Cedris op om op korte termijn al maatregelen te nemen om de arbeidsmarktpositie van kwetsbare mensen te versterken, zoals een uitbreiding van de no riskpolis voor mensen die al langer dan twee jaar in de bijstand zitten. Dit meldt Cedris.

Cedris, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt, legt zich niet neer bij het gegeven dat meer dan één miljoen mensen die willen en kunnen werken werkloos aan de kant staan. Veel van deze mensen kunnen vanwege lichamelijke, mentale of psychisch-sociale belemmeringen, niet 100 procent voldoen aan de eisen van de arbeidsmarkt.
 

Investeer in een publieke infrastructuur

Werkgevers bij de overheid en in de marktsector moeten, evenals de betreffende werkzoekenden, kunnen rekenen op ondersteuning en begeleiding. Daarvoor is een blijvende investering nodig in een landsdekkende sociale infrastructuur die beschikt over kennis, expertise en voldoende menskracht. Cedris ziet dit als een onmisbaar fundament voor de ontwikkeling en het aan het werk helpen en houden van kwetsbare mensen. Overal in het land moet deze basis op orde zijn. De recente ‘breed offensief-voorstellen’ van het kabinet voorzien hier niet in. 
 

Zorg voor adequate financiering

De afgelopen 10 jaar zijn de uitgaven voor een actief arbeidsmarktbeleid meer dan gehalveerd. Dit is ten koste gegaan van de baankansen van de meest kwetsbare mensen. Niet alleen is er bezuinigd op het WSW-budget, ook het participatiebudget is gedaald. Cedris pleit voor realisme: zonder extra geld zullen de perspectieven voor mensen aan de basis van de arbeidsmarkt niet verbeteren. Daarom doet Cedris de oproep aan de politiek om terug te komen op de eerdere bezuinigingsmaatregelen. Een inclusieve arbeidsmarkt vraagt een investering, ook in financiële zin.
 

Mens centraal

Cedris wil dat bestaande regelingen de ontwikkeling van mensen stimuleren in plaats van in de weg staan. Een drempelloze doorstroming binnen de keten dagbesteding, beschut en regulier werk is daarvoor noodzakelijk. Traploos kunnen schakelen tussen voorzieningen, is juist voor deze groep mensen essentieel. Juist bij de kwetsbare werknemers is soms een stap terug nodig, bijvoorbeeld door een verslechtering van de gezondheid.
 
Door: Nationale Onderwijsgids