Normal_kind_geld
Het NRO stelt subsidie beschikbaar voor onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers voor onderzoek binnen de thematiek van Gedrag en Passend Onderwijs. Dit moet concrete en bruikbare producten opleveren waarmee onderwijsinstellingen hun praktijk kunnen vernieuwen en verbeteren. Op dit moment is de tweede subsidieronde geopend voor driejarige, praktijkgerichte onderzoeksprojecten. Dit meldt NRO.
Eén van de doelstellingen van passend onderwijs is dat meer kinderen een plek in het reguliere onderwijs vinden, zodat minder leerlingen naar het speciaal onderwijs worden verwezen. Bij de uitvoering van passend onderwijs worden door leraren in het regulier onderwijs meerdere knelpunten ervaren, zoals de extra werkdruk die het met zich meebrengt, het ontbreken van vaardigheden om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben goed te bedienen, en het gegeven dat de aandacht die deze leerlingen vragen ten koste gaat van de andere leerlingen. 
 
In het speciaal onderwijs ervaren leraren ‘verdichting’ van de problematiek. Het gegeven dat meer leerlingen met een gedragsprobleem doorstromen naar het regulier onderwijs of daar blijven, leidt ertoe dat speciale scholen nog vooral leerlingen met zware en complexe problematiek hebben.
 
Op dit moment is de tweede subsidieronde geopend voor onderzoek binnen deze thematiek. In het programma krijgen verschillende onderzoeksperspectieven de aandacht, te weten: het perspectief van de schoolcultuur. het perspectief van de leraar en het perspectief van de leerling.
 
Het ministerie van onderwijs stelt de middelen beschikbaar voor dit meerjarige onderzoeksprogramma. Het totale budget bedraagt 3.200.000 euro voor meerdere driejarige projecten. Dit budget is verdeeld over de startaanvraag (20.000 euro per project) en het uitgewerkte onderzoeksvoorstel (380.000 euro per project). Meer informatie hierover is te vinden via deze link.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids