Normal_5340

Op initiatief van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) is een nieuw project gestart om de positie van ouders bij passend onderwijs te versterken, zo meldt de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Met het project ‘Landelijk Verbinden Ouderinitiatieven' worden ouders en betrokkenen gestimuleerd om hun initiatieven en ideeën te bundelen. Op een nieuwe site kunnen zij informatie delen en ter beschikking stellen.

Een van de doelen van het project is het opsporen van (regionale) ouderinitiatieven. Van een ouderinitiatief is sprake als het initiatief zich bezighoudt met passend onderwijs en ouders. Dit kan een oudervereniging, -platform of -netwerk zijn, of een combinatie van ouders en leerkrachten. Zowel gericht op alle ouders in een stad, provincie of buurt maar ook voor een specifieke doelgroep (zoals autistische of hoogbegaafde kinderen).

Ouderinitiatieven
Een van de doelstellingen van passend onderwijs is het versterken van de positie van ouders. Zowel de positie van individuele ouders in relatie tot hun kind, alsook van ouders als collectief in verband met hun gezamenlijke belang. Ook de juridische positie van ouders in onderwijskwesties wordt meegenomen. Als gevolg hiervan zijn diverse initiatieven ontstaan.

Soms zijn initiatieven geformaliseerd, in een rechtsvorm of binnen de wet medezeggenschap onderwijs. Er zijn bewegingen die geen directe band hebben met het onderwijs, maar veel initiatieven zijn gelieerd aan (groepen) scholen of regionale verbanden.

Ook zijn er die specifieke doelgroepen vertegenwoordigen (allochtonen, autisme, syndroom van down, hoogbegaafden, etc.). Ook de landelijke belangenverenigingen, waaronder de Vereniging Openbaar Onderwijs, hebben een focus op de positie van ouders in (passend) onderwijs.

Meer informatie: www.netwerkouderinitiatieven.nl