Een deel van de leerlingen die extra zorg op school nodig heeft, krijgt door de wijzigingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten minder of geen persoonsgebondenbudget (pgb). Ter compensatie kan een school extra geld voor ondersteuning van een zorgleerling aanvragen, als deze leerling zonder die steun niet meer aan het onderwijs kan deelnemen.

Het ministerie van OCW stelt voor al deze leerlingen bij elkaar per schooljaar 10 miljoen euro beschikbaar. Het geld wordt verdeeld door de regionale expertisecentra (rec’s) voor cluster 3 en 4. Deze manier van toedeling is bedoeld om versnippering te voorkomen en omdat in die clusters de meeste leerlingen zitten die extra zorg nodig hebben.

De regeling treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 en eindigt op 1 januari 2013.

Voorwaarden
Om in aanmerking te kunnen komen voor de extra ondersteuning, moet een leerling aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Hij of zij moet een indicatie hebben voor (voortgezet) speciaal onderwijs of een rugzakje, of op een school voor (voortgezet) onderwijs zijn geplaatst vanuit een zorginstelling
- De leerling moet meer ondersteuning nodig hebben dan de school redelijkerwijs kan bieden
- Hij of zij moet geen, of te weinig, persoonsgebonden budget krijgen.
- Het maakt niet uit of de leerling een indicatie heeft voor cluster 3 of 4 of voor cluster 1 of 2. Het doet er ook niet toe of de leerling op een gewone school zit of op speciaal onderwijs.

De school moet aangeven waarom zij zonder extra steun geen verantwoord onderwijs aan de leerling kan geven. De school moet de ouders van de leerling bij het verzoek betrekken, plus de ambulant begeleider of de commissie van begeleiding. Als de leerling in een instelling woont, moet een vertegenwoordiger van de instelling bij het verzoek betrokken worden.

Aanvraag en toekenning
Scholen kunnen geld voor de ondersteuning van leerlingen aanvragen bij een rec cluster 3 of 4. Het aanvraagformulier staat op www.wecraad.nl en op de sites van de rec’s cluster 3 en 4. Het formulier moet zo snel mogelijk worden ingeleverd.

Vóór 1 september van het nieuwe schooljaar kennen de rec’s het extra geld toe aan de scholen die een verzoek hebben ingediend. De rec’s doen dit op basis van de urgentie en het aantal leerlingen waarvoor steun is gevraagd.

Om het geld goed in te kunnen zetten en regionale verschillen te voorkomen, kunnen rec’s met elkaar samenwerken en eventueel de middelen samenvoegen. De rec’s mogen ook een deel van het budget reserveren, om dat in januari toe te kennen aan scholen voor leerlingen waarvoor de aanvraag niet vóór augustus kon worden gedaan.