Normal_normal_portretfoto-dekker

Staatssecretaris Dekker heeft op 20 juni 2017 de Elfde voortgangsrapportage passend onderwijs aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin beschrijft hij de ontwikkelingen in bijna drie jaar passend onderwijs. Zo constateert hij als positief punt dat meer leerlingen in het reguliere onderwijs worden opgenomen. De aansluiting tussen onderwijs en zorg moet echter beter. Dit meldt Passend Onderwijs.

De staatssecretaris is overwegend positief over de ontwikkelingen rondom passend onderwijs in het rapport. Zo ziet hij steeds meer samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs. Ook krijgen meer leerlingen een passende plek op een reguliere school. Er is meer aandacht voor thuiszitters. Samenwerkingsverbanden en gemeenten zijn samen actief bezig om te kijken hoe zij ook voor deze leerlingen onderwijs kunnen organiseren. De tevredenheid van ouders over de ondersteuning van hun kind is toegenomen. Ook ervaren zij minder bureaucratie.
 
Groot punt van aandacht blijft de aansluiting tussen onderwijs en zorg. Daar wordt, samen met het ministerie van volksgezondheid extra op ingezet, zodat de leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag ook de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. Ook blijft de bureaucratie en werkdruk onverminderd hoog voor het onderwijspersoneel. Hiervoor wordt een vervolg gegeven aan de operatie regels ruimen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids