Normal_klas__klaslokaal__kinderen__po__basisonderwijs

In regio Eindhoven-de Kempen zijn er minder leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs die thuiszitten dan in de rest van Nederland. Dit is met name toe te schrijven aan de goede samenwerking in de regioDe aansluiting onderwijs, leerplicht en jeugdhulp is sinds de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 flink verbeterd. Er wordt vroegtijdig gesignaleerd of er met jongeren iets aan de hand is en daardoor zijn adequate oplossingen mogelijk. Landelijk beginnen gemeenten met een aanpak voor thuiszitters, maar deze regio loopt voorop, melden de regiogemeenten.

In Eindhoven-de Kempen varieert het aantal leerlingen dat langdurig verzuimt tussen de 30 en 40 op de 67.000 leerlingen in de regio totaal. Een thuiszitter is een leerling die langer dan vier weken verzuimt zonder dat hem of haar een alternatief programma wordt geboden. Alle kinderen zijn vroegtijdig in beeld en er wordt in alle gevallen naar een passende oplossing gezocht.

Zowel voor het primair als voor het voortgezet onderwijs hebben werkgroepen bestaande uit vertegenwoordigers van onderwijs en gemeenten zowel bij de intern begeleiders, (kwaliteitsondersteuners en zorgcoördinatoren van de scholen), als bij de leerplichtambtenaren en wijkteams geïnventariseerd waar verbeterpunten liggen in de aansluiting tussen onderwijsondersteuning en jeugdhulp.

Wat goed loopt zijn de veelal korte en duidelijke lijnen tussen scholen en het vaste aanspreekpunt vanuit jeugdhulp, al zijn hier wel verschillen in tussen gemeenten. De expertise en kennis van wijkteams wordt onmisbaar geacht op scholen. De inzet en uitvoering van Veilig Thuis  wordt als positief ervaren door de scholen. Het gebruik van het signaleringssysteem Zorg Voor Jeugd draagt hier aan ook bij. Tot slot is er een brede wil om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp tot een succes te maken.

De samenwerkingsverbanden in de regio Eindhoven-Kempen zetten hun financiële middelen vooral in op deskundigheidsbevordering van leerkrachten en docenten. Zo heeft deze regio, vergeleken met andere regio’s een relatief groot aantal jeugdigen met een problematiek in het autistisch spectrum. Ook moet extra aandacht gericht worden op de groep hoogbegaafden. Onderwijsgevenden moeten nog beter worden toegerust om ook deze leerlingen passend onderwijs te kunnen bieden. Inclusief onderwijs, waarbij kinderen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte bij elkaar in de klas zitten krijgt zo steeds meer vorm., aldus de gemeenten.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids