Groningen wil brede brugklassen en beter toegankelijke bijlessen

Samen met partners in onderwijs en kinderopvang wil de gemeente Groningen dat ieder kind de beste kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Op woensdag 7 oktober 2020 is hiervoor samen met partners uit onderwijs en opvangorganisaties een Maatschappelijk Akkoord ondertekend. De afspraken met het voortgezet onderwijs staan nu ook op papier. Het gaat om schoolkosten, brede brugklassen, huiswerkbegeleiding en de rol van schoolleidingen en docententeams. Dit meldt de gemeente Groningen.

Schoolkosten

Alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan programma’s en activiteiten die de school aanbiedt, ongeacht de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Nol Benders, directeur-bestuurder Christelijke Scholengemeenschap: “Het is belangrijk dat álle kinderen mee kunnen doen, ook als het gaat om activiteiten buiten het verplichte lesprogramma om (bijvoorbeeld schoolreisjes of aanvullend sportaanbod). Wij gaan dit dan ook expliciet in schoolgidsen en scholenwebsites vermelden. Ook in de voorlichting richting ouders en kinderen (die voor de schoolkeuze staan) maken we duidelijk dat schoolkosten op geen enkele manier een rol mogen spelen bij hun keuze”.
 
Daarnaast wordt er kritischer gekeken naar nut en noodzaak van dure uitgaven als schoolreizen. Er moet een duidelijk verband zijn met het programma dat een school aanbiedt, dus toegevoegde waarde bieden.
 

Brede brugklassen

Het is belangrijk dat elke leerling het voortgezet onderwijs kán beginnen op een zo best  mogelijk passende plaats. Voor het reguliere onderwijs kan een brede brugklas een goede invulling zijn. Daarom is een groter aanbod van brede brugklassen nadrukkelijk één van de elementen in de kansengelijkheidsaanpak van het voortgezet onderwijs.
 
Ook is het de bedoeling dat leerlingen met uiteenlopende achtergronden elkaar vaker ontmoeten. Dit gaat gebeuren door het organiseren van bijvoorbeeld sportwedstrijden en voorstellingen waaraan leerlingen van verschillende onderwijssoorten mee kunnen doen.
 

De rol van schoolleidingen en docententeams

Op scholen gaat aandacht besteed worden aan de recente inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek over het begrip kansengelijkheid. Everdine van der Velden, rector-bestuurder Willem Lodewijk Gymnasium: “Het is belangrijk dat we ons op onze scholen realiseren dat leerlingen te maken kunnen hebben met verschillende leefwerelden: die van thuis, die van hun peergroup en die van school. Ieder met eigen verwachtingen en codes. Het gaat erom dat we hier aandacht voor hebben en dat we zo elk kind waar nodig passende ondersteuning kunnen bieden.”
 

Huiswerkbegeleiding

Groningse partijen willen een breder aanbod aan huiswerkbegeleiding faciliteren en bijles of huiswerkbegeleiding beter toegankelijk te maken voor jongeren met minder financiële mogelijkheden. Vanaf september 2021 wordt er gestart met een pilot in de wijk Lewenborg.
 
Door: Nationale Onderwijsgids