Normal_kind_jeugd_jeugdzorg_basisschool_dromen23534

Vanaf 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. In de gemeente Delft is er daarom het team Jeugd. Hierin werken professionals vanuit de diverse organisaties. Zij beschikken over kennis en ervaring op het gebied van zorgen over opgroeien en opvoeden. De professionals hebben goede contacten met alle scholen in Delft. Dat maakt het oppakken van zorgen en problemen daar gemakkelijker. Er is een vaste medewerker van team Jeugd gekoppeld aan iedere basis- en middelbare school in Delft. Dat meldt de Gemeente Delft.

In een ondersteuningsteam (basis) of begeleidingsteam (voortgezet) werken deskundigen vanuit het onderwijs samen met de ouders, het team Jeugd van de gemeente en eventueel andere betrokkenen. Mochten er zorgen zijn over een kind, dan kan via de intern begeleider of zorgcoördinator van de school een beroep op deze professionals gedaan worden. In het basisonderwijs is de intern begeleider van de school daarbij als contactpersoon de spin in het web. In het voortgezet onderwijs is dat de zorgcoördinator.

Een ondersteuningsteam of begeleidingsteam biedt ‘overleg op maat’. Het team zorgt voor een overleg op school met ouders waarin de onderwijsbehoefte en zorgvraag van het kind centraal staat. Ouders en school zoeken samen naar wat het kind of de jongere nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Per situatie wordt gekeken wie er uitgenodigd worden bij het overleg.

Aan het eind van de bespreking worden doelen gesteld en wordt afgesproken wie actie onderneemt en wanneer. Ook wordt afgesproken wie er voor zorgt dat afspraken worden nagekomen. Ouders worden direct betrokken bij verdere advisering en de gemaakte afspraken. Zij zijn eindverantwoordelijk voor het kind of de jongere. Eventueel wordt er in een volgende bespreking teruggekoppeld of de afgesproken acties zijn uitgevoerd en welke resultaten deze voor het kind of jongere hebben gehad.

© Nationale Onderwijsgids