Normal_jongeren2423

Uit een verkenning van het College voor de Rechten van de Mens blijkt dat structurele aandacht voor mensenrechten in het mbo ontbreekt. Die aandacht is wel dringend nodig. Enerzijds om mbo-studenten voor te bereiden op hun latere beroepspraktijk, anderzijds om studenten een duidelijk houvast te geven in hun ontwikkeling als burger bij vraagstukken die gaan over vrijheid van meningsuiting, veiligheid, godsdienstvrijheid, jihadisme en privacy. Dat meldt het College voor de Rechten van de Mens.

Omdat structurele aandacht voor mensenrechten in het onderwijs ontbreekt, lopen studenten het risico onvoldoende voorbereid te zijn op hun toekomstige beroep. Dit geldt vooral bij opleidingen waar studenten later met kwetsbare groepen komen te werken, zoals in de opleidingen Zorg en Welzijn. Het mbo bereidt studenten niet alleen voor op hun toekomstige beroep, maar ook op hun participatie als burger in de samenleving. Ook hier bieden mensenrechten, die voor iedereen en overal gelden, een goed houvast. Het kennen van en kunnen omgaan met deze rechten helpt de kritische en sociale vaardigheden van studenten in het mbo te versterken. Ze bieden het beste kader voor botsende maatschappelijk discussies in de klas. In dergelijke discussies zijn mensenrechten aan de orde die betrekking hebben op lichamelijke integriteit, rassendiscriminatie, godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting en privacy. Studenten zijn nu nog onvoldoende bekend met deze rechten, stelt het College.

In de discussie die docenten tijdens de presentatiebijeenkomst voerden bleek dat zij het belang van mensenrechten voor zowel het beroepsgerichte onderwijs als de burgerschapsvorming onderschrijven. Nu is de kwaliteit van het onderwijs in mensenrechten echter nog te veel afhankelijk van de kwaliteiten en inzet van individuele docenten. Verder voerden de docenten tijdgebrek en bureaucratie als redenen op waarom zij onvoldoende toekomen aan deze belangrijke vorm van onderwijs.

Inge Vossenaar, directeur mbo bij het ministerie van Onderwijs, nam het advies in ontvangst. Zij onderschreef het belang van mensenrechtenonderwijs voor het mbo en zegde toe het advies van het College mee te nemen in het onderzoek naar de integratie van burgerschap in het onderwijscurriculum, dat het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in haar opdracht uitvoert.

© Nationale Onderwijsgids