Normal_group-of-students-attentively-taking-a-test-in-a-c-2023-11-27-05-24-40-utc

De eindexamenresultaten in Nederland zijn een jaarlijks terugkerend hoogtepunt voor zowel leerlingen als scholen. Dit jaar tonen de cijfers interessante verschillen in slagingspercentages tussen verschillende steden en provincies. De Nationale Onderwijsgids zocht het voor je uit. Lees dus snel verder!

Op landelijk niveau zijn de slagingspercentages dit jaar iets gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Waar in 2023 nog 93% van de leerlingen slaagde, is dit percentage in 2024 gedaald naar 91%. Deze daling kan mogelijk worden toegeschreven aan de impact van de coronapandemie, die nog steeds na-ijlt in het onderwijs.

Verschillen per provincie

Een diepere analyse van de slagingspercentages per provincie onthult aanzienlijke verschillen. Zo scoren de noordelijke provincies zoals Friesland en Groningen beter dan het landelijke gemiddelde, met respectievelijk 94% en 92% slagingspercentages. Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich de provincies Limburg en Zuid-Holland, met slagingspercentages van respectievelijk 87% en 89%.

Friesland: 94%

Friesland presteert opvallend goed, wat deels te verklaren is door de relatief kleine klassen en de persoonlijke aandacht die leerlingen krijgen. Scholen in Friesland hebben de afgelopen jaren bovendien geïnvesteerd in moderne lesmethoden en extra begeleiding voor leerlingen.

Groningen: 92%

In Groningen zien we een vergelijkbaar positief resultaat. De universiteit van Groningen werkt nauw samen met middelbare scholen om talentontwikkeling te stimuleren, wat mogelijk bijdraagt aan de hoge slagingspercentages.

Zuid-Holland: 89%

In Zuid-Holland zien we lagere slagingspercentages, vooral in de stedelijke gebieden zoals Rotterdam en Den Haag. De grote klassen, sociaaleconomische uitdagingen en taalbarrières spelen hier een rol. Scholen in deze regio's hebben vaak te maken met een hoger percentage leerlingen met een migratieachtergrond, wat extra ondersteuning vraagt.

Limburg: 87%

Limburg heeft dit jaar het laagste slagingspercentage. Deze provincie kampt met een vergrijzende bevolking en minder onderwijsinstellingen, wat kan leiden tot minder keuzevrijheid en minder concurrentie tussen scholen, mogelijk resulterend in lagere prestaties.

Verschillen per stad

Ook op stadsniveau zijn er interessante verschillen te zien. In Amsterdam en Utrecht liggen de slagingspercentages rond het landelijke gemiddelde, terwijl steden als Rotterdam en Den Haag onder het gemiddelde presteren.

Amsterdam: 90%

Amsterdam doet het iets minder goed dan het landelijke gemiddelde. De grote diversiteit aan leerlingen en de bijbehorende uitdagingen spelen een rol, hoewel er ook veel initiatieven zijn om onderwijsachterstanden te verkleinen.

Utrecht: 91%

Utrecht scoort gelijk aan het landelijke gemiddelde. De stad profiteert van een hoog opleidingsniveau van de ouders en een breed aanbod aan onderwijsvoorzieningen.

Rotterdam: 88%

Rotterdam kent een lager slagingspercentage, wat deels te wijten is aan de sociaaleconomische uitdagingen. Veel scholen werken echter hard aan verbeterprogramma's om de resultaten te verhogen.

Den Haag: 89%

Den Haag heeft vergelijkbare uitdagingen als Rotterdam, met een divers leerlingenbestand en sociaaleconomische verschillen die invloed hebben op de onderwijsresultaten.

Mogelijke oorzaken van verschillen

De verschillen in slagingspercentages kunnen aan diverse factoren worden toegeschreven:

  1. Sociaaleconomische Status: Leerlingen uit gezinnen met een hoger inkomen en opleidingsniveau presteren doorgaans beter.
  2. Migratieachtergrond: Scholen met veel leerlingen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, zien vaak lagere slagingspercentages.
  3. Onderwijskwaliteit: Investeringen in onderwijskwaliteit, zoals kleinere klassen en moderne lesmethoden, hebben een positief effect.
  4. Regionale Investeringen: Regio's die investeren in onderwijs, zoals Friesland en Groningen, plukken hier de vruchten van.
  5. Gemeentebeleid: Lokale initiatieven en beleid kunnen een aanzienlijke impact hebben op de prestaties van leerlingen.

Dit zeggen de resultaten van de eindexamens ons

De resultaten van de eindexamens in Nederland tonen duidelijke verschillen per stad en provincie. Hoewel landelijke trends belangrijk zijn, is het essentieel om regionale en lokale factoren mee te nemen in de analyse. Door te begrijpen waar en waarom deze verschillen ontstaan, kunnen gerichte maatregelen worden genomen om de slagingspercentages overal te verbeteren.

De cijfers benadrukken het belang van voortdurende investeringen in onderwijs, zowel op lokaal als nationaal niveau, om alle leerlingen de beste kans op succes te geven.

Door: Nationale Onderwijsgids / Fleur Zomer