Geen eindtoets: hoe beoordeelt de inspectie de leerresultaten?

Als gevolg van de coronacrisis (COVID-19) en het sluiten van de scholen heeft de minister op 18 maart 2020 besloten dat er in het schooljaar 2019/2020 geen eindtoets wordt afgenomen in het basisonderwijs. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop de inspectie de resultaten beoordeelt. De inspectie kijkt immers altijd naar de resultaten van de laatste 3 schooljaren. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Oordeel standaard Resultaten (OR1) tot mei 2021

Met ingang van 1 augustus 2020 beoordeelt de inspectie de OR1 aan de hand van het nieuwe onderwijsresultatenmodel. In de periode tot mei 2021 wordt bij de beoordeling van de resultaten alleen gekeken naar de op de eindtoets behaalde percentages referentieniveaus taal en rekenen in 2018 en 2019, omdat die voor 2020 ontbreken. De inspectie houdt hierbij rekening met de leerlingenpopulatie aan de hand van de gemiddelde schoolweging van de schooljaren 2017/2018, 2018/2019 en 2019/2020. Vervolgens krijgt de school de gelegenheid zich over haar resultaten te verantwoorden.
 
Als op grond van de op de eindtoets behaalde referentieniveaus en de verantwoording van de school geconcludeerd kan worden dat de behaalde referentieniveaus in 2018 en 2019 op of boven de signaleringswaarden liggen, dan is het oordeel Voldoende. Als deze conclusie niet getrokken kan worden, geeft de inspectie Geen oordeel. Het oordeel Onvoldoende wordt niet gegeven, omdat de regelgeving dat niet toelaat.
 
Overigens beoordeelt de inspectie OR1 slechts bij een beperkt aantal scholen. Dit wordt vooral tijdens de kwaliteitsonderzoeken gedaan die naar aanleiding van de jaarlijkse prestatieanalyse  op scholen uitgevoerd worden en bij herstelonderzoeken.
 

Eindoordeel op schoolniveau tot mei 2021

Het oordeel op OR1 wordt meegewogen bij het eindoordeel op schoolniveau. Daarbij worden de beslisregels uit het onderzoekskader gehanteerd. Samengevat betekent dit het volgende:
  1. Als OR1 als Voldoende beoordeeld wordt, gelden de reguliere beslisregels voor het toekennen van het eindoordeel.
  2. Als OR1 niet beoordeeld wordt, dan is het eindoordeel:
 
  • Voldoende als Zicht op ontwikkeling, Didactisch handelen, Veiligheid en Kwaliteitszorg Voldoende zijn en niet meer dan 1 standaard in het gebied Onderwijsproces Onvoldoende is;
  • Onvoldoende als Zicht op ontwikkeling of Didactisch handelen of Veiligheid of Kwaliteitszorg Onvoldoende is, óf 2 standaarden in het gebied Onderwijsproces Onvoldoende zijn;
  • Zeer zwak als 2 van de 4 volgende standaarden Onvoldoende zijn: Zicht op ontwikkeling, Didactisch handelen, Veiligheid en/of Kwaliteitszorg.
 

Oordeel standaard Resultaten (OR1) vanaf mei 2021

Er wordt nog onderzocht hoe vanaf mei 2021 omgegaan wordt met het ontbreken van de eindtoetsresultaten van 2020.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids