Normal_geld__euro__munt__briefgeld

Van de 152 samenwerkingsverbanden hebben 147 een (gezamenlijke) subsidieaanvraag ingediend om het onderwijs- en ondersteuningsaanbod in hun regio verder vorm te geven. Dit meldt Rijksoverheid.

De beoordelingscommissie is inmiddels begonnen met de beoordeling van de aanvragen. Er is sprake van een grote diversiteit aan keuzes voor doelgroepen en doelstellingen bij de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd. Het belang van expertiseontwikkeling, kennisdeling en samenwerken op regionaal niveau komt daarbij in veel varianten terug in de plannen. Waar dit aansluit op de huidige stand van zaken in een regio, houden samenwerkingsverbanden er rekening mee dat ook de basisondersteuning op hun scholen nog beter moet worden ingericht. 
 

Doorgaande ontwikkeling

Bij veel projecten is er aandacht voor de ontwikkelingsbehoeften van de zogenoemde ‘dubbel bijzondere’ leerlingen, voor wie specifieke expertise en betere samenwerking tussen onderwijs- en zorgprofessionals nodig is. Verder wordt gekozen voor het aanpakken van de problematiek van thuiszitters, waarbij begaafdheid een rol kan spelen. Ook het bevorderen van de doorgaande ontwikkeling voor begaafde leerlingen in de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs is belangrijk, bijvoorbeeld door middel van een tussenjaar waarin basisschoolleerlingen alvast een aangepast programma op een school voor voortgezet onderwijs volgen. Nog niet alle aanvragen zijn in kaart gebracht, maar de diversiteit van de plannen is zeer bemoedigend. Zo kan de komende jaren veel kennis worden ontwikkeld en gedeeld.
 
Door: Nationale Onderwijsgids