Normal_vluchteling_asielzoeker_jongen

De werkloosheid onder mensen met een niet-westerse achtergrond is in 2016 verder gedaald. Onder de tweede generatie is de werkloosheid hoger dan onder de eerste. Daar staat tegenover dat een groter deel van de tweede generatie een startkwalificatie heeft, een diploma vwo, havo of mbo op minimaal niveau 2. Dat meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.

De werkloosheid onder de tweede generatie met een niet-westerse migratieachtergrond is hoger dan onder de eerste generatie. Leeftijd speelt hierbij een rol. De gemiddelde leeftijd van de eerste generatie niet-westerse immigranten is hoger dan van de tweede generatie, die in Nederland is geboren. De werkloosheid onder jongeren is over het algemeen hoger dan onder oudere leeftijdsgroepen en beweegt sterker mee met de conjunctuur.

Onder de tweede generatie zijn naar verhouding meer personen met betaald werk, ook het percentage personen met een startkwalificatie is hoger. Een startkwalificatie, dat is een diploma vwo, havo, of mbo op minimaal niveau 2, wordt gezien als het minimale onderwijsniveau om op zowel de korte als de lange termijn te kunnen slagen op de arbeidsmarkt. Van de tweede generatie had 58 procent in 2016 een startkwalificatie. Bij de eerste generatie was dat 55,4 procent.

De cijfers over werkloosheid maken deel uit van de kernindicatoren integratie. Deze kernindicatoren worden jaarlijks door het CBS samengesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naast cijfers over werkloosheid, startkwalificatie en arbeidsparticipatie bevatten de kernindicatoren ook cijfers over huwen, vruchtbaarheid, onderwijs en inkomen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids