Normal_kinderen__les__hulp__juf__lerares__onderwijzer__docent__leerlingen__po__vo

Enkele maatregelen waarmee scholen gelijke kansen bevorderen, worden de komende jaren onderzocht met financiering via het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het onderzoek vindt plaats door een groep van vier onderzoekers onder leiding van prof. dr. Maarten Wolbers (KBA Nijmegen). Dit meldt NRO.

Voor het bevorderen van gelijke kansen is door de bewindslieden van het ministerie van onderwijs een actieplan vastgesteld. Onderdeel van dit actieplan is, dat scholen de gelegenheid krijgen om voorstellen in te dienen voor programma’s die beogen specifieke maatregelen te treffen voor leerlingen die minder kansen dreigen te krijgen. Het is de bedoeling dat deze maatregelen starten in het schooljaar 2017-2018. Het ministerie heeft ruim 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het monitoren en evalueren van de maatregelen op het terrein van gelijke kansen en heeft het NRO gevraagd dit onderzoek uit te zetten.

Het gaat om onderzoek naar doorstroomprogramma’s (po-vo, vmbo-havo, vmbo-mbo en mbo-hbo) en naar het vrijroosteren van docenten voor coaching en begeleiding. Het onderzoek moet inzicht bieden in de wijze waarop onderwijsinstellingen vormgeven aan de interventies, de doelgroepen waarop de interventies zich richten, de effecten van de interventies en de werkzame elementen van de interventies.

De nu toegekende subsidie betreft het eerste voorbereidende jaar van het onderzoek met het voornemen tot toekenning van de drie jaren daarna. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de periode najaar 2017 – voorjaar 2021. Er zal steeds gewerkt worden in zeer nauwe samenwerking met beleid en praktijk. Resultaten over de effectieve kenmerken van de programma’s zullen niet eerder dan 2020 gerapporteerd worden. Wel zal veel eerder en tussentijds aan verschillende doelgroepen gerapporteerd worden over de bevindingen tot dan toe.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids