Zicht op kwaliteit gastouderopvang te beperkt (1)

Veel gemeenten, GGD’en en gastouderbureaus zijn kritisch over het huidige toezicht op de kwaliteit van de gastouderopvang. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs dat de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 1 juli naar de Kamer heeft gestuurd. Aanleiding voor het laten uitvoeren van dit onderzoek waren zorgen dat toezichthouders niet voldoende zicht hebben op de kwaliteit van de gastouderopvang. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

De inspectie ziet risico’s in het solitaire karakter van de gastouderopvang in combinatie met de huidige toezichtsystematiek: de lage toezichtintensiteit en het huidige toezichtkader. Ook de kwaliteitsbewaking door gastouderbureaus en het beperkte zicht hierop vormt een risico. De inspectie concludeert dan ook dat met de huidige toezichtsystematiek er onvoldoende zicht is op de naleving van kwaliteitseisen door de gastouderopvang.
 

Belangrijke functie gastouderopvang

De gastouderopvang vervult een heel belangrijke functie binnen het aanbod van kinderopvang. Het biedt flexibiliteit voor ouders, is kleinschalig, en wordt ook veelvuldig aangeboden in niet-stedelijke regio’s waar minder vraag naar en aanbod van kinderopvang is. Er worden jaarlijks ongeveer 150.000 kinderen door gastouders opgevangen. Bijzonder aandachtspunt bij de gastouderopvang is dat de (fysieke en emotionele) veiligheid van de kinderen en de kwaliteit van de opvang volledig in handen ligt van de individuele gastouder. Dit is anders dan de opvang in kinderdagverblijven en voorzieningen voor buitenschoolse opvang, waar meerdere beroepskrachten in een organisatieverband verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit. Het solitaire karakter van gastouderopvang vraagt om daarop afgestemde kwaliteitseisen en toezicht.
 

Toezicht op gastouderopvang in een notendop

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de gastouderlocaties en de gastouderbureaus. Dat toezicht wordt uitgevoerd door de GGD’en. Daar waar kinderdagverblijven, voorzieningen voor buitenschoolse opvang  en gastouderbureaus jaarlijks worden onderzocht, vinden de onderzoeken bij gastouderlocaties steekproefsgewijs plaats. Daarnaast hebben gastouderbureaus een bemiddelende rol tussen vraagouders en gastouders en zien zij toe dat gastouders bepaalde kwaliteitseisen voldoende naleven.
 
Door: Nationale Onderwijsgids