Bouw Landelijk Scholingsportaal ikwilverderleren.nl gestart

Het ministerie van Onderwijs, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, sociale partners en onderwijskoepels hebben op 10 maart jongstleden definitief het groene licht gegeven voor de bouw van het Landelijk Scholingsportaal ‘ikwilverderleren.nl’. Dit portaal wordt een publieke voorziening die betrouwbare, actuele en onafhankelijke informatie geeft over het private en publieke opleidings- en scholingsaanbod en de beschikbare private en publieke scholingsmiddelen alsmede over loopbaanondersteuning en -begeleiding. Een eerste versie van het portaal is begin 2022 operationeel. Dit meldt het ministerie van Onderwijs.

In september 2018 heeft het kabinet zijn meerjarig actieprogramma voor een leven lang ontwikkelen (LLO) gepresenteerd. Doel van dit programma is het versterken van de infrastructuur voor LLO en het creëren van de randvoorwaarden die burgers in staat stellen zelf de regie te nemen op hun loopbaan en ontwikkeling. Sociale partners en onderwijsorganisaties ondersteunen dit actieprogramma. In het kader van dit actieprogramma heeft de onafhankelijke verkenner Gijs de Vries in 2019 een advies uitgebracht over de haalbaarheid van een digitaal scholingsoverzicht. Zijn conclusie was dat er onder stakeholders draagvlak is voor zo’n overzicht en dat de realisatie daarvan haalbaar is. In december 2019 is zijn advies naar de Tweede Kamer verstuurd.

Convenant

Het Landelijk Scholingsportaal ‘ikwilverderleren.nl’ wordt een publieke voorziening. De overheid wordt de eigenaar van het portaal, financiert het volledig en gaat het ook beheren. Dit betekent echter niet dat de overheid alleen verantwoordelijk is voor het portaal. Onderwijskoepels en sociale partners nemen ook verantwoordelijkheid voor de (door)ontwikkeling en instandhouding van het portaal en dragen naar vermogen bij. Het Landelijk Scholingsportaal is dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om dit te benadrukken ondertekenen de partijen binnen afzienbare termijn een convenant over het portaal.

Door: Nationale Onderwijsgids