Volgens het demissionaire kabinet blijven kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs het uitgangspunt van het tijdens Prinsjesdag aangekondigde beleid. Om de begroting sluitend te krijgen zijn ingrepen onvermijdelijk, maar de kern van het onderwijs - leraren en leerlingen - wordt zoveel mogelijk ontzien, zo meldt de Rijskoverheid.

Minister Rouvoet en staatssecretaris Van Bijsterveldt leveren hun begroting ‘schoon' op, zonder te tornen aan het Actieplan Leerkracht.

Maatregelen
Een toenemend aantal studenten en leerlingen, als ook de eerder door het kabinet aangekondigde bezuinigingen (motie Koolmees) hebben consequenties voor de onderwijsbegroting. De middelen die het demissionaire kabinet beschikbaar had voor nieuw OCW-beleid in 2011, de enveloppemiddelen voor OCW (235 miljoen), worden niet uitgekeerd. De eerste drie jaar van de kabinetsperiode is er 1,8 miljard aan enveloppemiddelen naar de OCW-begroting gegaan.

Naast de enveloppemiddelen wordt, zoals eerder aangekondigd, bespaard op de kinderopvang. Deze versobering van de kinderopvang levert met de bij voorjaarsnota voorgestelde wijzigingen 230 miljoen op in 2011. De versobering van de kinderopvang vanaf 2012 zal nog nader worden ingevuld. De opbrengst van de maatregel wordt ten dele gebruikt om de extra leerlingen in het onderwijs te financieren.

Kwaliteit en toegankelijkheid
Het Actieplan Leerkracht blijft intact. Dit betekent dat er jaarlijks extra geld voor leraren bijkomt, oplopend tot 1 miljard. In 2011 gaat er 688 miljoen euro naar leraren in het kader van het actieplan. Leraren kunnen dus nog steeds rekenen op betere belonings- en scholingsmogelijkheden.

Naast het terugdringen van zeer zwakke scholen en het verbeteren van taal en rekenen, wordt er een extra impuls gegeven aan talentontwikkeling in wetenschap en techniek. Om onderwijsachterstanden te bestrijden is er volgend jaar 120 miljoen euro beschikbaar voor voorschoolse educatie. Verder gaat de aanval op schooluitval onverminderd door om de doelstelling, halvering van het aantal voortijdig schoolverlaters van 71.000 naar 35.000 in 2012, te halen.

In het hoger onderwijs wordt volgend jaar 52,3 miljoen euro geïnvesteerd in meer en betere docenten. Van 2011 tot 2016 is 20 miljoen per jaar beschikbaar voor natuur- en scheikunde om onder andere meer wetenschappers en studenten aan te trekken.

Lees ook:
Bezuiniging kinderopvang financiert deels onderwijs
Universiteiten noemen miljoenennota schijnheilig