Het Ruud de Moor Centrum (RdMC) van de Open Universiteit heeft in een samenwerkingsverband een tweede simulatieprogramma ontwikkeld voor het opstellen van groepsplannen volgens de principes van 1-zorgroute voor het domein sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook dit programma is gratis online beschikbaar.

Adequate ondersteuning
In de onderwijspraktijk wordt veel gewerkt met de 1-zorgroute op het domein van leerontwikkeling. Het RdMC ontwikkelde binnen dat kader eerder het simulatieprogramma 'technisch lezen'. Voor het domein sociaal-emotionele ontwikkeling vinden veel leraren werken met 1-zorgroute nog lastig. Hoe benoem je bijbehorende onderwijsbehoeften? En hoe kun je alle leerlingen in je groep adequate ondersteuning bieden? Om leraren op dit gebied meer ondersteuning te bieden, is door het RdMC een tweede simulatieprogramma ontwikkeld: 1-zorgroute: sociaal-emotionele ontwikkeling.

Handvat voor leraren
Met het nieuwe simulatieprogramma kunnen pabo-studenten en leraren van de basisschool digitaal en interactief ervaring opdoen met de principes van de 1-Zorgroute. Hierdoor krijgt de leraar zicht op eigen handelen en de mogelijkheid om het maken van een groepsplan te oefenen. De onderwijsbehoeften van de kinderen (en de onderlinge verschillen hierin) zijn uitgangspunt bij de analyse en de handelingsplanning. De door de leraar in te zetten interventies hebben, in tegenstelling tot het eerste simulatieprogramma, een meer begeleidend en stimulerend karakter.

Het actief volgen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen vraagt nadrukkelijker inzicht in en reflectie op de rol van de leraar. Juist bij gedrag van kinderen speelt de invloed van de leraar daarop, en niet op de laatste plaats de interpretatie van het gedrag door de leraar, een grote rol. Het programma maakt de leraar bewust van de keuzes die hij/zij steeds moet maken.

Online beschikbaar
Het programma is gratis beschikbaar en toegankelijk via internet. Een eigen account kan eenvoudig aangevraagd worden via het inlogscherm.

Betrokken partijen
Het simulatieprogramma van het Ruud de Moor Centrum is tot stand gekomen in samenwerking met de opleidingen speciaal onderwijs van Fontys Hogescholen, Hogeschool Utrecht/Seminarium voor Orthopedagogiek en Hogeschool Windesheim.

Bron: Open Universiteit