Taal in Blokjes bestaat uit een interventiepakket voor de behandeling van (risico)leerlingen uit groep 3 en 4 met lees- en/of spellingproblemen op de basisschool en in het speciaal (basis)onderwijs. Taal in Blokjes is gebaseerd op de F&L methode®, die ruim 20 jaar bij Stichting Taalhulp wordt gebruikt voor de behandeling van dyslexie. Leerlingen bouwen woorden met gekleurde klankblokken.

Taal in Blokjes is gebaseerd op de F&L methode®. De F&L methode® (Fonologische en Leerpsychologische methode) is een klankgerichte, hooggestructureerde methode die al meer dan 20 jaar bij Stichting Taalhulp wordt toegepast voor de individuele behandeling van dyslexie. De methode is ontwikkeld vanuit de praktijk en gebaseerd op twintig jaar ervaring met de behandeling van leerlingen met een dyslectische problematiek.

Taal in Blokjes bestaat uit een interventiepakket voor de behandeling van (risico)leerlingen uit groep 3 en 4 met lees- en/of spellingproblemen op de basisschool en in het speciaal (basis)onderwijs.

Het interventiepakket bestaat uit:

  • basismaterialen zoals klankblokken, klank-teken kaarten, gekleurde magneetletters, magneetfiches, springplein voor klankanalyse, klank-analyse kaarten en poster,
  • 6 werkboeken met bijbehorende handleidingen,
  • software (verwacht vanaf eind dit jaar).

Het interventiepakket sluit aan bij de zorgtaak van scholen en bij de huidige wetenschappelijke opvattingen over dyslexie. Het pakket is ontwikkeld als aanvullend, remediërend materiaal en kan naast diverse taalmethodes gebruikt worden. De methode gebruikt veel concreet materiaal en de werkvormen zijn multi-sensorieel: visueel, auditief en tactiel. De leerlingen bouwen woorden met klankblokken, coderen (kleuren) teksten en maken woorden met gekleurde letters. Taal wordt handelend aangeleerd.

De basismaterialen en werkboeken zijn geschikt voor gebruik in de klas en voor individueel gebruik door bijvoorbeeld de remedial teacher of de logopedist. Ook een combinatie is mogelijk. De werkboeken zijn bedoeld voor zelfstandig gebruik. Voor de auditieve oefeningen en extra oefeningen in de handleiding is begeleiding nodig. Veel werkvormen bij het basismateriaal zijn bij uitstek geschikt voor interactief gebruik (leerlingen met elkaar onder begeleiding van de leerkracht).

De F&L methode®
De F&L methode is een cognitieve, taalkundige methode voor lezen en spellen.  Deze worden aangeboden in een geïntegreerd systeem. De F&L methode gaat uit van de klankstructuur van de Nederlandse taal. Door de verschillende soorten klanken een kleur te geven, wordt de klankstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt en het fonologisch bewustzijn gestimuleerd.

Bij het lezen staat de klinker centraal. Voor het ontsleutelen van meerlettergrepige woorden is het belangrijk dat de klinker waargenomen wordt als ankerpunt van de lettergreep en dat de (visuele) segmentatie van de lettergrepen tussen de klinkers correct uitgevoerd wordt. Het waarnemen van het aantal klinkers in woorden geeft tevens informatie over de woordlengte zodat beter kan worden voorspeld hoe een woord gelezen moet worden. Leerlingen die met de F&L methode werken, leren om de spelling van woorden te (re)construeren vanuit de klankstructuur van de taal, op het moment dat het woord aangeboden wordt. De nadruk ligt op het leren spellen van woordstructuren in plaats van op het leren spellen van specifieke woorden of woordpakketten.

Effectonderzoek F&L methode
In het Tijdschrift voor Orthopedagogiek verscheen het eerste onafhankelijke onderzoek naar het effect van behandeling met de F&L methode® uitgevoerd door de Universiteit Utrecht. De resultaten waren positief: de vooruitgang met lezen was groot en de vooruitgang met spellen was zelfs zeer groot. Een tweede onafhankelijk onderzoek naar het effect van de F&L methode is uitgevoerd door de Radboud Universiteit Nijmegen (verschenen in Pedagogische Studiën). In beide onderzoeken zijn grote groepen leerlingen onderzocht (uit ruim 650 dossiers). De bevindingen van het tweede onderzoek zijn vergelijkbaar met het eerste onderzoek (terwijl verschillende onderzoeksinstrumenten zijn gehanteerd en een verschillende steekproef van leerlingen is genomen).

Meer informatie
Voor meer informatie over de methode en over de effectonderzoeken kunt u de publicaties uit de diverse vakbladen over de F&L methode raadplegen bij www.stichtingtaalhulp.nl. U kunt ook de demonstratie video van een aantal materialen en werkvormen bekijken op www.taalinblokjes.nl.

Bron: Kennisnet