Schoolleiders verdeeld over stimulerende rol onderwijsinspectie

Onder schoolleiders en schoolbestuurders bestaat verdeeldheid over de stimulerende rol van de Inspectie van het Onderwijs. Een deel van hen ervaart deze rol als positief, terwijl een ander deel vindt dat de inspectie zich moet beperken tot haar waarborgfunctie. Dit meldt VOS/ABB.

Deze wisselende meningen kwamen naar voren in de evaluatie van de deugdelijkheidseisen waar het primair en voortgezet onderwijs aan moeten voldoen. Het gaat hierbij om de minimumeisen van de rijksoverheid voor een goed functionerend onderwijsstelsel. Deze eisen hebben niet een stimulerende werking, en daarom vindt een deel van de schoolleiders het onverstandig om de inspectie een stimulerende rol toe te kennen. Het aanscherpen of toevoegen van deugdelijkheidseisen zorgt ervoor dat de basiskwaliteit wordt opgerekt, en dit is volgens dit deel van de schoolleiders geen stimulans, maar een verplichting. Daarom zou het beter zijn om andere organisaties de stimulerende functie te laten oppakken.

Andere schoolleiders vinden de stimulerende rol van de inspectie juist een waardevol aspect, omdat het streven naar kwaliteitsverbetering op de eerste plaats intrinsieke motivatie vergt.

Door: Nationale Onderwijsgids