Normal_microscoop__onderzoek__wetenschap__laboratorium

Het is heel belangrijk dat onderzoek uitgevoerd wordt volgens de principes van goede en integere wetenschapsbeoefening. Daarom bestaat er sinds 2004 een Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. In juni 2016 heeft een commissie geadviseerd om de huidige Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (2014) te herzien. De besturen van KNAW, NFU, NWO, de TO2-federatie, de Vereniging Hogescholen en de VSNU hebben daarom een commissie gevraagd een nieuwe tekst voor deze code te schrijven. Dit meldt de NWO.

Het afgelopen jaar heeft de Commissie Herziening Gedragscode Wetenschapsbeoefening gewerkt aan deze nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Het betreft een ingrijpende herziening van de huidige Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. In de herfst van 2017 heeft deze commissie een eerste consultatieronde georganiseerd. De code is besproken in een aantal consultatiebijeenkomsten. En de commissie heeft verschillende experts geïnterviewd. Met de opbrengst van deze eerste consultatieronde is de concept gedragscode door de commissie verder aangescherpt.

In deze consultatieversie van de code staan de principes van goede en integere wetenschapsbeoefening uitgewerkt: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid. Bovendien staan de daaruit voortvloeiende normen voor verantwoorde onderzoekspraktijken in de gedragscode helder geformuleerd. De principes en normen uit de code zullen breed onderwezen en toegepast worden. Deze helderheid is belangrijk voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de wetenschap.

De gedragscode wetenschappelijke integriteit biedt dus een normatief kader voor onderzoekers. Bovendien staat in de consultatieversie van de gedragscode beschreven hoe vermoedens van integriteitsschendingen zouden moeten worden behandeld. Daarnaast bevat de concepttekst zorgplichten waaraan de instellingen moeten voldoen om de wetenschappelijke integriteit te bevorderen.

De conceptversie van de gedragscode wordt tot 1 maart opengesteld voor publieke consultatie. De commissie weegt de reacties en verwerkt ze waar nodig in de tekst van de code. Daarna biedt de commissie de nieuwe gedragscode aan de opdrachtgevers aan. Dit zijn de besturen van KNAW, NFU, NWO, TO2-federatie, Vereniging Hogescholen en VSNU. Deze besturen zullen uiteindelijk besluiten over de tekst van de nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit.

Onderzoekers en andere geïnteresseerden kunnen reageren op deze consultatieversie van de tekst. Dit kan door een reactie te formuleren via het online consultatieformulier.

Download hier de conceptversie Nederlandse Gedragscode wetenschappelijke integriteit

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids