Uitgangspunten voor opening scholen primair onderwijs

Dinsdag 21 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor speciaal basisonderwijs en de kinderopvang vanaf 11 mei op een aangepaste manier weer open gaan. Op veel plekken gaat dat gelukkig goed. Op sommige scholen en kinderopvang bestaat onduidelijkheid. De minister voor Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs en Media en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen scholen en kinderopvangorganisaties dringend om zich bij de herstart te houden aan het volgende. Dit meldt Rijksoverheid.

Start meteen op 11 mei

  • Sommige scholen willen later dan 11 mei starten met het geven van onderwijs op school. Dat is niet de bedoeling. Het is in het belang van de kinderen dat zij zo snel mogelijk weer naar school gaan. 
  • Er is voldoende tijd om dit voor te bereiden. Via de website www.weeropschool.nl staan medewerkers uit diverse organisaties klaar om te helpen. 
  • De PO-Raad heeft twee protocollen ontwikkeld voor het onderwijs: een protocol voor het basisonderwijs, en een protocol voor het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Ook zijn er posters beschikbaar met praktische uitleg van de protocollen voor ouders en onderwijspersoneel. 
 

Schoolrooster voor de komende weken: Uitgangspunt is hele schooldagen

  • Het is aan scholen zelf hoe ze vanaf 11 mei het onderwijs op hun school invullen maar daarbij wordt uitgegaan van hele dagen onderwijs. 
  • Een rooster van halve dagen is niet gewenst omdat het aantal vervoersbewegingen van ouders zo beperkt mogelijk moet zijn. Ook is de buitenschoolse opvang (BSO) anders niet goed te organiseren. 
  • Scholen zijn gevraagd een variant te kiezen die past bij het uitgangspunt van hele schooldagen, bij voorkeur ook met het overblijven van alle kinderen tussen de middag. 
  • Uiteraard kunnen scholen zelf het beste de groepsindeling bepalen en de verdeling van kinderen over de weekdagen, zodanig dat alle kinderen voor ten minste 50 procent weer naar school kunnen. 
 

Aansluiting school en BSO: Samen goed regelen

  • De BSO volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Daarbij kan afgeweken worden van de reguliere contractdagen.
  • Scholen en kinderopvang moeten daarom snel met elkaar in gesprek gaan en blijven, ook gedurende de meivakantie. Een gespreksleidraad is te vinden op (o.a.) de website van de PO-Raad.
  • De aansluiting moet straks goed geregeld zijn, zodat kinderen na hun schooldag naar de BSO kunnen gaan en ouders weer meer kunnen werken. 
 

Meer informatie

 
Door: Nationale Onderwijsgids