Normal_spaarvarken_spaarpot_sparen_geld_pensioen

De Kamer vervolgt het debat met de leden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) over hun initiatiefvoorstel over de vrijwillige ouderbijdrage. Scholen mogen kinderen niet meer buitensluiten van schoolactiviteiten omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet (kunnen) betalen. Ze worden verplicht om dit duidelijk te vermelden in de schoolgids. De initiatiefnemers willen een aantal onderwijswetten wijzigen om dit te regelen. Dit meldt de Tweede Kamer.

Het is pijnlijk als kinderen vanwege armoede thuis niet kunnen meedoen aan schoolactiviteiten, zegt Kwint. Westerveld betoogt dat het initiatiefvoorstel erop gericht is dat scholen kinderen niet kunnen inzetten als drukmiddel op de ouders om toch de vrijwillige bijdrage te betalen.
 
De kern van de ouderbijdrage is en blijft de vrijwilligheid, zegt Kwint. Hij verwacht niet dat ouders door het initiatiefvoorstel minder genegen zullen zijn de ouderbijdrage te voldoen. Wij zijn optimistisch over de houding van ouders, aldus Kwint.
 
Scholen moeten kansen creëren voor kinderen die in armoede opgroeien, benadrukt Renkema (GroenLinks). Van den Hul (PvdA) is blij dat het voorstel de kansengelijkheid bevordert.
 

Profielscholen

Het initiatiefvoorstel moet niet gelden voor profielscholen, zoals technasia, topsportscholen en tweetalige scholen, stellen Heerema (VVD) en Rog (CDA). Voor die waardevolle scholen is de reguliere bekostiging volgens hen niet toereikend. Zij willen voorkomen dat die scholen hun onderwijsprogramma niet meer kunnen financieren.
 
Ook Van Meenen (D66) vraagt aandacht voor profielscholen. Hij wil dat ze zich kunnen aansluiten bij landelijke koepels die een regeling hebben getroffen voor leerlingen wier ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen.
 

Buitenlandse reizen

Veel scholen organiseren buitenlandse reizen voor hun leerlingen. Futselaar (SP) vraagt of scholen daar niet van zullen afzien als ook kinderen van wie de ouders niet betalen, mee mogen. Het is niet uit te sluiten dat scholen het aantal reizen en excursies beperken, erkent Westerveld, maar zij ziet liever scholen die zich onderscheiden door onderwijskwaliteit dan door reizen.
 

Advies minister

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) ziet de toegevoegde waarde van het initiatiefvoorstel. Zo krijgt de inspectie extra mogelijkheden om op te treden als kinderen worden uitgesloten van schoolactiviteiten. Hij wijst erop dat raden voor primair en voortgezet onderwijs richtlijnen hebben opgesteld voor het handelen van scholen op dit punt.
 
De Kamer sprak eerder over het initiatiefvoorstel op 25 september. Stemmingen over het voorstel en de tijdens het debat ingediende motie staan gepland voor 17 december.