Normal_onderwijsraad_logo

Er moet een onafhankelijke, permanente commissie komen die curriculumontwikkeling kan monitoren. Ook moet deze commissie adviseren over herijking van de kerndoelen en de eindtermen in het primair en voortgezet onderwijs. Dit adviseert de Onderwijsraad in het briefadvies Curriculumvernieuwing dat hij op 13 december heeft aangeboden aan minister Slob (Onderwijs). Dit meldt de Onderwijsraad.

De Onderwijsraad vindt het belangrijk dat op schooloverstijgend niveau verschillende groepen betrokkenen nadenken over de opdracht van het onderwijs en de rol die de verschillende vakken en vakgebieden daarbij hebben. Hij heeft waardering voor de wijze waarop dit in de huidige curriculumherziening een plaats heeft gekregen. De huidige curriculumherziening is volgens de raad echter niet scherp en richtinggevend genoeg. Dit komt doordat verschillende processen door elkaar lopen.
 
De Onderwijsraad adviseert om een helder onderscheid te maken tussen de drie verschillende processen die samengaan met curriculumvernieuwing. Deze zijn: 1) het herijken van kerndoelen en eindtermen; 2) curriculumontwikkeling; en 3) onderwijsontwikkeling. Deze processen lopen volgens de raad bij de huidige curriculumherziening te veel door elkaar heen. Curriculum.nu is zowel bezig met het toewerken naar kerndoelen en eindtermen (het aanleveren van bouwstenen die als basis dienen voor actualisatie van kerndoelen en eindtermen) als met curriculumontwikkeling (het gezamenlijk nadenken over doelen en inhouden) en met onderwijsontwikkeling (het uitwerken van de bouwstenen in concrete lesvoorbeelden).
 
De Onderwijsraad adviseert om een onafhankelijke, permanente commissie in te stellen met voldoende afstand tot de politiek en de overheid. De raad ziet voor de permanente commissie twee taken weggelegd: 1) adviseren over het periodiek herijken van kerndoelen en eindtermen; en 2) monitoren van curriculumontwikkelingen en hun samenhang. Het is volgens de Onderwijsraad van belang wettelijk vast te leggen dat kerndoelen en eindtermen periodiek herijkt worden. Daarbij kan de wetgever bepalen dat de regering zich eens in de zoveel jaar door de permanente commissie laat adviseren over de noodzaak tot herijking. De raad adviseert ook dat de permanente commissie binnen zijn monitorende taak regelmatig scans uitvoert om de curriculumontwikkelingen in beeld te brengen. Zo komt alle informatie samen en wordt voorkomen dat relevante ontwikkelingen niet of te laat worden opgemerkt.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids