Normal_onderwijsraad_logo

Op Prinsjesdag presenteerde de Onderwijsraad zoals gewoonlijk het werkprogramma voor het volgend kalenderjaar. Het werkprogramma 2018 vormt onderdeel van de meerjarenagenda zoals de raad die in 2015 heeft opgesteld. In deze meerjarenagenda formuleert de raad een aantal hoofdlijnen voor de advisering in de periode 2015-2020: kerntaken van het onderwijs, onderwijsprofessionals, bestuur, organisatie en bekostiging, onderwijs en samenleving en digitalisering. Dit meldt de Onderwijsraad.

In het werkprogramma 2018 kondigt de raad de volgende adviesonderwerpen aan:
 
Toetsing en examinering. De wijze waarop toetsen en examens worden vormgegeven en ingezet, is onderhevig aan verandering. De regering vraagt de Onderwijsraad advies over dit onderwerp. Op welke wijze dienen overheid en onderwijsinstellingen kernfuncties van toetsing en examinering te waarborgen?
 
Curriculumontwikkeling. Een reflectie op het proces van curriculumontwikkeling en –implementatie in het voortgezet onderwijs en advisering over hoe het proces verder kan worden gebracht en op de curriculumvoorstellen.
 
Educatieve dienstverlening aan onderwijsinstellingen. In het verleden kon de overheid via de landelijke schoolbegeleidingsdiensten en pedagogische centra invloed uitoefenen op de inhoud van het onderwijs. Hoewel de omslag van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde ondersteuning al enige tijd geleden heeft plaatsgevonden, is de vraag nog steeds actueel welke rol de overheid heeft in de educatieve dienstverlening. De regering vraagt hierover advies.
 
Loopbanen van onderwijsprofessionals. Lerarentekorten zetten zowel de kwaliteit van het onderwijs als de kwaliteit van leraren onder druk. De tekorten hangen deels samen met de kwalificatie- en opleidingsstructuur van leraren. De vraag is of deze een loopbaan als leraar voldoende ondersteunt en aantrekkelijk maakt. De Tweede Kamer vraagt de raad na te gaan of en hoe deze structuur moet worden aangepast.
 
Een blijvend veerkrachtig onderwijsstelsel. In 2018 publiceert de raad zijn vijfjaarlijkse Stand van educatief Nederland. Hoe staat het onderwijs ervoor ten opzichte van vijf jaar geleden? Welke veranderingen in het toekomstige onderwijsbeleid zijn nodig?
 
Het werkprogramma is tot stand gekomen na intensief overleg met het ministerie van onderwijs en met de onderwijscommissies van de Eerste en de Tweede Kamer.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids