Normal_hulp_handen_slachtoffer_samen_sterk

De komende jaren investeert Nijmegen extra in de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. De gemeente Nijmegen wil samen met de organisaties voor kinderopvang, onderwijs, ouders en de kinderen zelf, intensiever samenwerken om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Dit meldt de gemeente Nijmegen.

Het onderwijsklimaat in Nijmegen is goed en met de meeste kinderen gaat het ook goed. Toch zijn er nog altijd kinderen waarbij de ontwikkeling extra inzet nodig heeft om geen achterstanden te laten ontstaan. Extra inzet op het bereiken van kinderen met mogelijke ontwikkelachterstanden, brede samenwerking tussen opvang, onderwijs, welzijn en zorg in de buurt en een nadrukkelijke rol voor ouders zijn de pijlers voor de komende vier jaren. Wethouder Onderwijs, Renske Helmer-Englebert: “ik wil de komende jaren, samen met het onderwijs, de kinderopvang, het welzijn en de jeugdhulp inzetten op maatwerk voor het kind, bij voorkeur op wijkniveau. Spelen, gezondheid, bewegen en participatie van ouders en kind zijn belangrijk voor de ontwikkeling. Voor kinderen die iets extra’s nodig hebben zijn de vroegschoolse educatie, de startgroep en de schakelklas belangrijk. Jaarlijks is hiervoor 5 miljoen euro beschikbaar. In de samenwerking met scholen en kinderopvang zie ik dat wij samen deze koers varen.” 
 
In de kinderopvang en basisonderwijs wordt de komende vier jaar gewerkt om kinderen met een taal- of ontwikkelachterstand in beeld te krijgen, onder ander door de inzet van HBO geschoolde medewerkers op de groep. Daarnaast wordt de VVE-functie verder versterkt. Het is de ambitie van gemeente, kinderopvang en onderwijs om de mogelijkheden te benutten om meer startgroepen te koppelen aan het onderwijs. Ten slotte is het de bedoeling om de toegankelijkheid van peutergroepen verhogen door de ouderbijdrage voor alle ouders die gebruik maken van peutergroepen zo laag mogelijk te houden, vooral van ouders met een laag inkomen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids