Normal_school_overblijven_opvang_kinderen_po

Niet alle scholen zouden ouders informeren over het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs benadrukt dat scholen verplicht zijn om de ouders hiervan op de hoogte te stellen via de schoolgids. Wanneer een school de wettelijke regels niet naleeft, zal de Inspectie van het Onderwijs de school hierop aanspreken, stelt Dekker in een antwoord op Kamervragen van Kamerlid Siderius van de SP. 

Steeds meer scholen maken gebruik van een continurooster, waardoor de kinderen automatisch ook met de lunch op school blijven. Scholen moeten hier vaak extra personeel voor inhuren. Siderius vraagt zich af of Dekker het wenselijk vindt dat de kosten van het extra personeel voor het continurooster worden doorberekend aan ouders. “Een school die kiest voor een continurooster is verantwoordelijk voor het organiseren van toezicht tijdens de middagpauze”, zegt Dekker. “De school kan een bijdrage in de kosten vragen aan ouders, mits dit op vrijwillige basis gebeurt en de ouders in de MR ermee hebben ingestemd.”

Scholen zouden de oproep hebben gedaan om overblijfkosten bij een continurooster tot de verplichte bijdrage te laten rekenen. Dekker zegt hierover dat de toegankelijkheid van het onderwijs niet mag worden beïnvloed door de ouderbijdrage. “Bij een continurooster valt de pauze onder de schooltijd en daar past geen verplichte ouderbijdrage bij”, aldus Dekker. De staatssecretaris zegt geen aanleiding te zien om de ouderbijdrage te maximeren, omdat scholen bepalen voor welke activiteiten zij een geldelijke bijdragen vragen en dit per school kan verschillen. Wel moet het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage in de schoolgids opgenomen zijn.

In de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is geregeld dat de toegankelijkheid tot het onderwijs niet afhankelijk mag zijn van een geldelijke bijdrage van de ouders. Ouders in de medezeggenschapsraad (MR) moeten instemmen met de hoogte en de bestemming van de (vrijwillige) ouderbijdrage. Uit onderzoek van de inspectie in 2014 blijkt dat 94 procent van de scholen in de schoolgids de ouders informeren over de vrijwillige ouderbijdrage. 

© Nationale Onderwijsgids