Indienen kansrijke interventies basisvaardigheden po, vo en vso

Interventieaanbieders kunnen tot 24 juni 2024 kansrijke interventies indienen voor taal, rekenen/wiskunde, digitale geletterdheid of burgerschap in het po, vo en (v)so. Doel van deze prijsvraag is om veelbelovende interventies te selecteren die het onderwijs in de genoemde vier basisvaardigheden verbeteren. Dat meldt het NRO.

Het NRO-programma ‘Effectmeting kansrijke interventies basisvaardigheden’ is bedoeld om beter zicht te krijgen op de effectiviteit van interventies voor basisvaardigheden in de Nederlandse onderwijscontext. Het programma wil in beeld brengen onder welke randvoorwaarden een interventie het meeste oplevert. Als interventieaanbieder vraag je een vergoeding aan voor het leveren van de interventie en een implementatieteam. Deelnemende scholen worden ook vergoed.

Interventies 

De interventies dienen zich te richten op rekenen/wiskunde (alleen in het po of vmbo), taal (alleen in het vmbo), burgerschap of digitale geletterdheid. Een van de indieningsvoorwaarden is dat het gaat om interventies die als kansrijk worden ingeschat, dat wil zeggen dat bij eerder (internationaal) onderzoek (enig) bewijs voor hun effectiviteit is gevonden.

Publieke en private partijen die interventies in het onderwijs aanbieden, zoals schoolbesturen in het po of vo, gemeenten en onderzoekers of een combinatie hiervan, kunnen interventies indienen. De eisen waaraan de interventies moeten voldoen zijn terug te vinden in het beschrijvend document van de aanbesteding.

Budget 

Het budget voor deze aanbesteding bedraagt in totaal 2.205.000 euro exclusief btw. Per interventie kan er een maximaal bedrag van 315.000 euro exclusief btw worden aangevraagd.

Door: Nationale Onderwijsgids