Nieuwe cao voortgezet onderwijs, salaris stijgt met 4,75 procent

Er is een akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs (VO). Onderdeel van de afspraken is dat de lonen met 4,75 procent stijgen vanaf juli 2022 en in diezelfde maand iedereen in het VO een eenmalige uitkering van 500 euro bruto ontvangt, deeltijders naar rato. In het cao-akkoord zijn ook afspraken gemaakt over de verdeling van de 300 miljoen euro, die het kabinet in april ter beschikking stelde om de werkdruk in het voortgezet onderwijs tegen te gaan. De nieuwe cao loopt van 1 januari 2022 tot 1 mei 2023. Dat meldt CNV Onderwijs.

In april stelde het kabinet het voortgezet onderwijs jaarlijks 300 miljoen euro ter verlichting van de werkdruk in het vooruitzicht. De sociale partners kregen de opdracht de verdeling hiervan in de cao vast te leggen. Dat is nu gebeurd. Van het bedrag gaat 150 miljoen naar de scholen, waarbij de personeelsvertegenwoordiging in de MR beslist hoe het schoolbudget binnen de schoolgeledingen wordt verdeeld. De andere 150 miljoen wordt ingezet om iedereen die in het VO werkt 40 klokuren (op fulltime basis) te geven die kunnen worden ingezet. Deze uren komen naast de al bestaande 50 uren uit het Persoonlijke Budget. In totaal zijn het er dus 90. CNV Onderwijs-bestuurder Tom Boot: "Hoe je werkdruk verlicht is voor iedereen en op elke school anders. We willen dat iedereen in het voortgezet onderwijs het effect van die 300 miljoen merkt. Met deze afspraken leggen we de zeggenschap zo dicht mogelijk bij het personeel en geef je de leraar meer regie."

Veertig klokuren minder les geven 

De roosters voor het schooljaar 2022-2023 zijn inmiddels vrijwel rond. Als leraren nu nog ruimte krijgen om komend onderwijsjaar 40 klokuren minder les te geven (dat is circa een lesuur per week) òf bepaalde taken over te dragen (zoals surveillance), zal dat op veel scholen tot roosterproblemen leiden, die in deze tijd van personeelstekorten onoplosbaar zijn. Dat komt ook de onderwijskwaliteit niet ten goede. Daarom is, met toestemming van onderwijsminister Wiersma, besloten om alléén dit schooljaar de werknemer de mogelijkheid te bieden om de overeengekomen 40 uur uit de individuele ruimte te laten uitbetalen.

Extra eenmalige uitkering 

Dat betekent dat het onderwijspersoneel alleen dit jaar kan kiezen voor een extra eenmalige uitkering van zo’n 2,5 procent, naast de 500 euro bruto eenmalig die voor iedereen uit de loonruimte voor dit jaar komt, waarbij deeltijders uiteraard een evenredig deel daarvan ontvangen. Natuurlijk is het ook mogelijk -als het organiseerbaar is- om te kiezen voor minder werktaken.

Werkdrukverlichting 

Het collectieve gedeelte van de werkdrukmiddelen wordt sowieso al dit jaar met instemming van de medezeggenschapsraad aan concrete werkdrukverlichting besteed. Boot: "Natuurlijk is deze mogelijkheid tot extra geld voor veel mensen fijn, juist in dit jaar waarin we een hoge inflatie hebben. Het is in beginsel ook een uit organisatorische nood geboren eenmalige oplossing. Het geeft tijd om met elkaar na te denken over hoe we vanaf komend jaar het onderwijs deels anders organiseren om werkdruk ook echt aan te pakken. Daarom moet iedereen nu al nadenken over de inzet van de individuele 90 uur.

Ouderschapsverlof 

Het cao-akkoord voorziet ook in een verbetering van de regeling voor ouderschapsverlof. Als het verlof in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen, wordt 75 procent van het eigen loon uitbetaald. Als het verlof na het eerste levensjaar wordt opgenomen, blijft de huidige cao-regeling van kracht. Dan bedraagt de uitkering 55 procent van het loon.

Door: Nationale Onderwijsgids