Regels vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt: leerling uitsluiten mag niet meer

Scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs kunnen ouders om een vrijwillige bijdrage vragen. Bijvoorbeeld voor een schoolreisje of sportdag. Vanaf 1 augustus 2021 moeten alle leerlingen aan deze extra activiteiten kunnen meedoen. Ook als hun ouders niet meebetalen. Dit meldt Rijksoverheid.

De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan de school van hun kind. Het schoolbestuur stelt vast hoe hoog deze bijdrage is. Het schoolbestuur bepaalt ook waaraan de school de ouderbijdrage besteedt. De medezeggenschapsraad van de school moet hiermee instemmen. 
 
Scholen besteden de bijdrage aan extra activiteiten buiten het gewone lesprogramma om. Bijvoorbeeld een schoolreisje, kerstdiner of sportdag. Informatie over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage moet in de schoolgids staan.
 

Vanaf 2021: geen leerlingen meer uitsluiten van extra activiteiten

Vanaf 1 augustus 2021 mogen scholen niet langer leerlingen uitsluiten van uitjes, sportdagen of kerstdiners. Ze mogen een scholier geen gratis alternatieve activiteit aanbieden. Scholen vermelden dit nadrukkelijk in de schoolgids en het schoolplan. 
 
Dit voorkomt dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige ouderbijdrage betalen, niet mee kunnen doen aan de extra activiteiten. Dit geldt ook voor bijles, huiswerkbegeleiding, examentraining en langdurige extra activiteiten, bijvoorbeeld tweetalig onderwijs.
 
Door: Nationale Onderwijsgids