Belangrijkste veranderingen in 2021 voor het voortgezet onderwijs

In 2021 gaat een aantal wijzigingen in voor de sectoren onderwijs en cultuur. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen voor het voortgezet onderwijs.

Nieuwe invulling prestatiebox vo: strategisch personeelsbeleid, begeleiding en thuiszitters

In 2021 komt er een nieuwe invulling van de prestatiebox in het voortgezet onderwijs. Een deel van de doelen uit het sectorakkoord zijn behaald. De middelen daarvoor dalen in 2021 in de lumpsum. Enkele doelen zijn echter nog niet behaald, namelijk beter strategisch personeelsbeleid, betere begeleiding van startende leraren en schoolleiders en het terugdringen van het aantal thuiszitters. Voor deze doelen komt in 2021 een aparte aanvullende bekostigingsregeling. De middelen in deze regeling worden verstrekt op basis van het aantal leerlingen per school.
 

Regeling Extra hulp voor de klas

Na de eerdere bekendmaking op 16 november is de uitwerking gereed van de regeling Extra hulp voor de klas. Het kabinet stelt 210 miljoen euro beschikbaar waarmee scholen en instellingen in het po, vo en mbo in 2021 extra hulp kunnen inschakelen tijdens de coronacrisis. Met dit geld kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen en meer (online) gastlessen mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur. De subsidieregeling is op 17 december gepubliceerd en regio’s en mbo instellingen kunnen tot en met 24 januari 2021 een aanvraag indienen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Rijksoverheid