Onderwijsinspectie over De Staat van 2020: het voortgezet onderwijs

Vorige week heeft de Onderwijsinspectie de Staat van het Onderwijs 2020 gepubliceerd. Hierin signaleert de inspectie trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel en binnen de onderwijssectoren. Vandaag lichten we het voortgezet onderwijs kort uit.

Daling leerprestaties, met name leesvaardigheid

Uit internationaal onderzoek komt naar voren dat de leerprestaties van Nederlandse leerlingen dalen, vooral op leesvaardigheid. Een kwart van de 15-jarigen in Nederland is onvoldoende geletterd om mee te kunnen komen in de maatschappij. Dit betekent dat ze een bijsluiter, een brief van de overheid of van school niet goed begrijpen. Dit geldt vooral voor vmbo-leerlingen en voor leerlingen met lager opgeleide ouders. Maar de afname van leesvaardigheid lijkt op bijna alle niveaus te spelen.
 

Focus op centraal examen

Zowel het reguliere onderwijs als het (aanvullende) schaduwonderwijs focust zich op het centraal examen. Het schoolexamen, zo blijkt namelijk uit een inspectieonderzoek naar de toetsing en examinering, dient vooral als voorbereiding op het centraal examen
 

Meer diploma’s havo en vwo

De afgelopen decennia is het percentage leerlingen dat havo of vwo volgt gestegen. Het aandeel vmbo-basis-diploma’s neemt af en het aandeel diploma’s voor havisten en vwo’ers neemt toe. 
 

Aandacht voor het gehele curriculum nodig

Voor een gedegen voorbereiding van leerlingen op volwaardige participatie in de samenleving is het van belang dat de basis op orde is en het gehele curriculum de volle aandacht krijgt. De schoolleider blijkt een cruciale schakel in het waarborgen van de aandacht voor het gehele curriculum. Onderwijskundig leiderschap, ingebed in een professionele cultuur, is essentieel voor doelgerichte sturing en focus in de onderwijsontwikkeling ten behoeve van leerlingen.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids