Op 21 september werd de onderwijsbegroting voor 2011 gepresenteerd. In totaal wordt er 50 miljoen bezuinigd op het voortgezet onderwijs.

De VO-raad, de organisatie die 334 schoolbesturen en ruim 600 scholen in het voortgezet onderwijs verrtegenwoordigt, blijft van mening dat juist nu in onderwijs geïnvesteerd moet worden. Het is terecht om in crisistijden te vragen om efficiëntie, maar dat is geen excuus om te bezuinigen op onderwijs.

Zo wordt er 8 miljoen euro bezuinigd op subsidies (eenmalige bedragen) voor imago vmbo, subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (SLOA-gelden) en brede scholen. Voor de SLOA-gelden gaat het om € 1,2 mln voor de jaren 2011-2013. De concrete invulling van de korting op subsidies wordt in het najaar naar de Tweede Kamer gestuurd.

De middelen die het demissionaire kabinet beschikbaar had voor nieuw OCW-beleid in 2011, de enveloppenmiddelen voor OCW (235 miljoen), worden niet uitgekeerd. Voor het voortgezet onderwijs gaat het om 25 miljoen euro voor de maatschappelijke stage en 2 miljoen euro voor zorgleerlingen op het havo en vwo.

Daarnaast kent het kabinet geen prijsbijstelling toe op de materiële bekostiging. Het gaat om een bedrag van 10 tot 15 miljoen euro. Deze was in Voorjaarsnota al voor het jaar 2010 wegbezuinigd, nu is dat ook gebeurd voor de jaren 2011 en daarna.

Dat betekent dat het structurele tekort op de materiële bekostiging verder oploopt naar 200 mln. Hierdoor hebben scholen onvoldoende geld voor onderhoud aan schoolgebouwen, schoonmaak en aanschaf van meubilair. De maatregelen gaan uiteindelijk ten koste van de leerling.

Ook is er op dit moment onduidelijkheid over de dekking van de kosten van Passend Onderwijs vanaf 2012 en de precieze consequenties voor het voortgezet onderwijs. Voor de definitieve besluitvorming rond Passend Onderwijs verwijst het demissionaire kabinet naar het volgende kabinet. De VO-raad roept het nieuwe kabinet op om de ingezette koers Passend Onderwijs voort te zetten en niet te bezuinigen.

De VO-raad heeft in de VO-Investeringsagenda heldere plannen gepresenteerd over hoe we de talenten van alle leerlingen optimaal kunnen ontwikkelen. De VO-raad roept het nieuwe kabinet op deze plannen serieus te nemen en te zorgen dat scholen hiermee aan de slag kunnen. Dat betaalt zich dubbel en dwars uit in hogere leeropbrengsten, meer diploma's en meer talenten voor onze kenniseconomie. Iedereen profiteert daar uiteindelijk van.