Logo_dienst_uitvoering_onderwijs__duo__logo

Elk jaar maakt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) na de 1-oktobertelling een inventarisatie van de gegevens die scholen op dat moment hebben uitgewisseld met het Basisregister Onderwijs (BRON). Op basis van die gegevens berekent DUO de bekostiging aan scholen. Vanaf dit jaar maakt DUO deze inventarisatie voor het voortgezet onderwijs op 15 oktober, een maand eerder dan voorheen. Dit meldt Passend Onderwijs.

Op 31 maart is de Wet integratie leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) in passend onderwijs door de Eerste Kamer aangenomen, deze wet gaat op 1 januari 2016 in. Dit houdt in dat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk worden voor de toewijzing van LWOO en PrO. Om de samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs in december op basis van de nieuwe wet te bekostigen, heeft DUO de voorlopige inventarisatie vervroegd. Als een school na 15 oktober wijzigingen op inschrijvingsgegevens over de teldatum 1 oktober aanlevert bij DUO, dan worden deze gegevens niet meegenomen in de voorlopige beschikking in december. Deze gegevens worden wel meegenomen met de definitieve vaststelling van de bekostiging.

DUO legt uit dat scholen de leerling voor 1 oktober ingeschreven moet hebben mét een ondersteuningstoewijzing voor LWOO of PrO, om bekostiging te ontvangen. Scholen hebben dan tot 15 oktober de tijd om hun inschrijvingsgegevens met BRON uit te wisselen.

© Nationale Onderwijsgids