De Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen zal nog twee jaar ongewijzigd doorlopen. Dat betekent dat scholen in 2011 en 2012 dezelfde bekostiging ontvangen voor achterstandsleerlingen als in de jaren 2009 en 2010. Dit schrijft staatssecretaris Van Bijsterveldt in een brief aan de Tweede Kamer.

De VO-raad wil dat de extra bekostiging niet meer aan zogenaamde armoedeprobleemcumulatiegebieden gekoppeld wordt, maar aan individuele leerlingkenmerken. Deze koppeling leidt tot een betere samenhang tussen de benodigde extra begeleiding en de extra middelen om die begeleiding te realiseren.

Het CBS onderzoekt of het mogelijk is de huidige indicator (postcodegebieden) te vervangen door een indicator op basis van individuele kenmerken. De uitkomsten van dit onderzoek komen echter te laat om nog een rol te spelen bij het leerplusarrangement voor 2011 en 2012.

Nadelen koppeling postcodegebieden
Het huidige systeem kent een aantal nadelen. Zo krijg je als school pas extra bekostiging als in een vestiging het aantal leerlingen uit armoedeprobleemcumulatiegebieden boven een bepaald percentage uitkomt. Komt van een vestiging meer dan 50% van het aantal havo-leerlingen uit genoemde achterstandswijken, dan ontvangt de school per achterstandsleerling € 892,- extra, blijft het percentage net daaronder dan ontvangt een school niets.

Ook houdt het systeem geen rekening met achterstandsleerlingen, die niet uit de officiële achterstandswijken komen. Een aantal scholen bedienen wel grote aantallen achterstandsleerlingen, maar doordat ze niet allemaal uit armoedeprobleemcumulatiegebieden komen, krijgen ze voor hen geen extra bekostiging. Een systeem gekoppeld aan individuele kenmerken ondervangt deze nadelen.

Het leerplusarrangement wordt de komende maanden in samenwerking met de VO-raad geëvalueerd. De resultaten daarvan komen in het voorjaar van 2011 beschikbaar.

Bron: VO-raad